Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Čakry Čakry a jemněhmotná těla
Čakry a jemněhmotná těla PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Sobota, 14 Únor 2004 10:50

Informace o čakrách a jemněhmotných tělech, teorie zrcadla, čištění emocí a opakující se myšlenková schémata - staré vzorce myšlení.

 

 

 

Poznámka redakce: Vycházíme z vlastních poznatků, zkušeností a také z knížky Shalila Sharamon-Bodo J. Baginsky: Základní kniha o čakrách, Pragma 1993; Walter Lubeck: Základní kniha o auře, Pragma 1997.

 

Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače energií (prány) různých frekvencí... Sanskrtské slovo prána je přeloženo jako absolutní energie, životní energie, v čínsko-japonské tradici se nazývá chi nebo ki – představuje prazdroj všech forem energií a projevuje se v různých oblastech bytí…

Fyzikální zákon říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla,která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat. Tento systém obsahuje: tzv. jemněhmotná těla (energetická těla, vobrační pole), čakry (centra energie), rozvodné kanálky, žíly (nádí). Číňané a Japonci znají podobný systém kanálů energie a označují je meridiány (na jejich zákl. je např. akupunktura)…

Čakry přijímají energii z jemněhmotných těl, okolí, kosmu, ze zdrojů tvoření…, transformují je do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti...

Čakry předávají energii dál, vyzařují ji do okolí. Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu i u základů všeho tvoření…

 

Jemněhmotná těla

1. Éterické tělo

Má přibližně stejný rozsah a tvar jako fyzické tělo. Je prostředníkem mezi fyzickým a ostatními nefyzickými tzv. jemněhmotnými těly. Je nositelem tvůrčích sil pro fyzické tělo, vitální, tvořivé životní síly a vší fyzické citlivosti. Éterické tělo i fyzické reagují na myšlenkové umpulzy z mentálního těla, tím se odůvodňuje vliv pozitivního myšlení na zdraví… Vytváří se při každé inkarnaci a znovu zaniká během tří až pěti dnů po smrti fyzického těla. (Další vyšší jemněhmotná těla přetrvávají do dalších inkarnací a spojují se s novým fyzickým.)

Éterické tělo získává životní energii skrze solar plexus ze Slunce a prostřednictvím základní kořenové 1. čakry ze Země.

Tvoří éterickou auru (aura je energetické pole kolem těla každé živé bytosti), která je pro jasnovidce nejzřetelnější,její paprsky tvoří ochranný plášť, zabraňují nemocem, škodlivým látkám, současně vyzařují své kvality do okolí. Člověk v podstatě nemůže onemocnět z vnějších příčin. Jedině „dírami“, trhlinami, těmi může unikat životní energie…

Při oslabení – člověk působí jako emočně, mentálně nepřítomný…“

Co s tím? Je dobré pracovat s čakrama - viz naše www stránky. Vždycky pomůže pobyt v přírodě, hudba, aromaterapie…

 

2. Emocionální tělo

„…často označované jako astrální,je nositelem našich emocí, pocitů, charakterových vlastností. Aura e. těla je oválná až několik metrů kolem člověka. Vyzařuje hlavně prostřednictvím čaker, je v pohybu. Emoce – strach, hněv, obavy, stísněnost, agrese, osamění, odmítání, nesebedůvěra…, vytvářejí v auře tmavé mraky, čím více se otevřeme lásce, tím jasnější barvy. Emocionální tělo u průměrného člověka určuje pohled na svět a skutečnost, to znamená, že čím víc máme nezpracovaných negativních zážitků, tím vidíme svět pesimističtěji.

Naše všechny neosvobozené emoce o tom vysílají vnějšímu světu nevědomé poselství – zde se uskutečňuje princip vzájemného přitahování. Frekvence energií, které vysíláme,přitahují stejné frekvence ze svého okolí a spojují se s nimi (vesmírný zákon stejnorodosti).To znamená, že na sebe poutáme přesně ty lidi a okolnosti,které zrcadlí to, co na vědomé úrovni odmítáme, nebo chceme odmítnout, příp. čeho se obáváme. Tímto způsobem nám slouží okolní svět jako zrcadlo pro všechny energie našeho vědomí, které jsme potlačili do úrovně nevědomí. Potlačené pocity se snaží v našem emocionálním těle udržet a pokud možno i narůstat. Tak nás uvádějí znovu a znovu do situací, kdy ožívají.

Rozumem ani nabytými poznatky a zkušenostmi nelze emoce zrušit. Emoční struktury přetrvávají i do dalších inkarnací. Neuvolněné zážitky určují dalekosáhlé okolnosti nového života.“

Co s emocemi? Jdou uvolnit duchovní prací: 1. představíme si tunel a na jeho konci poprosíme naši duši, ať nám ukáže prvotní příčinu vzniku té které konkrétní emoce, stačí cítit její energii – vše čistíme světlem, paprsky, duhou, mantrou Já jsem světlo, Já jsem láska, Já jsem boží přítomnost v situaci.

Jako produktivní se také ukázalo, snažíme-li se přijmout za své všechny energie, zejména ty negativní (do své celistvosti), které nám právě naše negativní emoce navozují.

Jak? Prolneme se s konkrétní negativní energií, která nám vzbuzuje určité emoce a tyto emoce teprve při plném přijetí této konkrétní negativní energie uvolňujeme, tj. vědomě mentálně odevzdáváme, propouštíme do světla.

Příklad: Vadí mi agrese, fanatismus druhých - to znamená, že tuto energii mám zablokovanou na nevědomé úrovni a je ji třeba osvobodit. Osvobodím ji tak, že ji vědomě přijmu za svou: Uvědomím si, že jsem žila mnoho životů a mnoho z nich (kvůli nabytí celistvé zkušenosti) určitě bylo také v pozici agresora- fanatika, např. vojenské, vůdcovské inkarnace - procítím agresi vojáka, třeba, jak brání svého pána, paní, vlast, kmen, náboženství - pochopím srdcem a přijmu jeho pohnutky, jeho energii už chápu a přijmu za svou s pocitem odpuštění sama sobě i těm druhým, zároveň propouštím do světla všechny emoce s tím spojené.

Všechno, co nám vadí, pobuřuje, je naše, pokud toto pochopíme, jsme Bohu blíž, než si můžeme myslet. Pak můžeme pochopit i Ježíšova slova: „Miluj bližního svého jako sebe sama“.

„Vyšší já nesoudí a nerozděluje zážitky na dobré a zlé.Ukazuje nám, že zažíváme určité věci jen proto, abychom porozuměli,které pocity a které jednání mají za následek odtržení od božské prapodstaty a způsobují tak utrpení, a také abychom se naučili znát kosmické zákonitosti přirozeného vyrovnávání. V životních situacích, ve kterých se dnes často cítíme jako oběti, jsme byli v minulých inkarnacích jako jejich původci…

Neměli bychom nic odmítat ani odsuzovat, jen tak se může naše Vyšší já ujmout vedení a nechat do naší podstaty proudit duchovní energii nejvyšších vibračních těl… Můžeme pak světlo a lásku vysílat a tedy i přitahovat… “

 

3. Mentální tělo

„Jsou to naše myšlenky, ideje, racionální a intuitivní poznání, všechny nabyté zkušenosti. Čím živější jsou myšlenky, čím hlubší je duchovní poznání, tím jasněji a intenzivněji září mentální tělo v auře. Zahrnuje i nižší frekvence, tzv. lineární myšlení, kterým hledá většina lidí cestu k pravdě. Tento druh rozumu spočívá pouze ve fyzické, předmětné rovině – hmatatelné, zdůvodnitelné.

Z fyzického těla a jeho smyslů jsou shromažďovány informace, přenášené éterickým tělem do emocionálního, které tyto informace přemění na pocity a pošle dál do mentálního těla,které na ně reaguje slovy tvořenými myšlenkami. Vlivem emočního těla a jeho bloků, tj. neuvolněných struktur, jsou informace často zkreslovány a myšlení zabarveno. Výsledkem jsou stále se opakující myšlenková schémata, podle kterých soudíme události kolem nás…“

Původní funkcí mentálního těla je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy z vyšších duchovních těl aplikovat je na konkrétní situace tak,aby jejich řešení odpovídalo univerzálním zákonitostem. Poznání,které přichází z duchovní roviny, se projevuje jako intuice, náhlé vnuknutí, obrazy, zvuky… Zprostředkovávají nám vhled do přirozenosti věcí, jsou svou strukturou holografické na rozdíl od lineárního chápání, vycházejícího z racionálního rozumu.

Je-li mentální tělo rozvinuto, stává se zrcadlem duchovního (karmického) těla a umožňuje člověku v životě realizovat moudrost a poznání Vyššího já.

 

4. Duchovní, karmické tělo

Je označováno také kauzální, neboli příčinné. U neprobuzených lidí asi metr od těla. U lidí plně probuzených i několik kilometrů – původní vejčitá podoba karmy se mění na kruh. Závisí na rozvoji a otevřenosti našich čaker, do jaké míry tuto vysokou energii můžeme vědomě přijímat, vnímat a využít. Karmickým tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Spojuje nás s čistým, božským bytím, všeobecným prazákladem. Z této roviny máme vnitřní přístup ke všemu stvořenému. Duchovní tělo nikdy nezaniká, zatímco ostatní se vyvíjejí na základě nabytých zkušeností. Moudrost, síla,všeobjímající láska, to jsou jeho vlastnosti…“

 

Informace dostupné ke dni 14. 2. 2004 -re-

 

Vyhledávání