Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Krynova kniha 14 - NOVÝ ČLOVĚK
Krynova kniha 14 - NOVÝ ČLOVĚK
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 14 Prosinec 2017 17:26

Milí přátelé,

v květnu 2014 jsme vám zde představovali první Kryonovu knihu v češtině. Tehdy to byla kniha 12 – Dvanáct vrstev DNA. Po ní pak postupně následovaly všechny Kryonovy knihy počínaje tou vůbec první, kterou Lee Carroll napsal, kniha 1 - Konec času, až po knihu 13 – Rekalibrace lidstva, která vyšla v říjnu 2017. Prošli jsme tak s Kryonem a Leem dlouhým a náročným kursem růstu svého vědomí a s tím spojené vibrační úrovně svého Bytí, přípravy na život v nových energiích, v novém společenském uspořádání, jak se říká, na Nové Zemi. Seznámili jsme se s mnoha, mnoha aspekty celého tohoto procesu a je nyní nás tato svá uvědomění více a lépe začleňovat do svého osobního života a tak přispívat k potřebné změně života Lidstva na planetě Zemi.

A po všech těchto knihách, ale i překladech průběžných channelingů během každého roku, které Lee od Kryona lidstvu předkládá, máme tu radostnou příležitost vám představit vydání zatím poslední Kryonovy knihy v celé té dlouhé chronologické řadě, knihu 14

                                           Nový člověk – Evoluce lidstva

alt

                    A nejen to, čtenáři knihy 14 získají také určitý speciální bonus.

Základní popis knihy

V Kryonově kursu vývoje k novému člověku se touto knihou dostáváme jednak do období let 2015 – 2017, tedy do období naší nejžhavější současnosti, a pak také se již dostáváme k vyššímu typu učení. Kryon nás seznamuje s tím vším, co znamená být novým člověkem, co je v možnostech individuálního člověka i kolektivního lidstva. Svým způsobem kniha významně, byť volně, navazuje na knihu 12 pojednávající o DNA. Posouvá znalost schopnosti mistrovství sebe dál. A je to až symbolické, že tento Kryonův kurs nyní doplňuje, právě vydávaná kniha 14 – Nový člověk.

V knize 12 jsme se seznámili s tím, jak DNA pracuje, i se základy toho, jak je možné s ní komunikovat a tak i řídit své zdraví, své schopnosti své přítomné chování, jak se stávat Mistrem Sebe. A v knize 14 se dozvíme o dalších pokročilých přístupech k sobě samým, ale i k druhým lidem sdílejícím s námi Přítomnost na planetě. Kryon nám představí celou řadu dalších nástrojů a možností uvědomění, které vedou k proměně člověka v novou bytost, kterou charakterizuje žití vysoké míry soucitu, vyspělá intuice, rozvinuté mistrovství sebe, současně s vědomím si své odpovědnosti. A to vše, jako i další, znakem žití ve vyšší vibrační úrovni. Protože to, co je absolutně nejdůležitější, nejsou techniky, postupy apod., ale naše vibrační úroveň, která odemyká rozšířené vnímání a chápání, která je klíčem pro kvalitní a efektivní komunikaci resp. řízení naší DNA, přičemž je také klíčem, který v naší DNA odemyká a zpřístupňuje vyšší schopnosti. A s tím vším souvisí nutnost – potřeba pochopení obecných skutečností, vlastností a působení různých energií vyjadřujících různé kvality mysli, emocí, pocitů a činů – chování člověka, což pak vyústí v pochopení a zařazení soucitu, nejvyšší formy lásky, na přední místo svého nazírání na svět. Ale rovněž tak i pochopení a uvědomění sebe jako Boha-Tvůrce svého vesmíru, svého života, součást, část Boha – Stvořitele Všeho-co-je. Je to pochopení o svojí samostatnosti a odpovědnosti za sebe, svůj život, ale také uvědoměním si jednoty se vším-co-je, i odpovědnosti za vývoj na planetě. A v neposlední řadě, přivádí nás celý tento kurs k uvědomění, že abychom se stali opravdu Novým člověkem a vše mohlo „fungovat“, je potřebné svá uvědomění uchopit svou vnitřní silou a spojit se svou pevnou, neotřesitelnou, nepochybující vírou.

 

Podrobnější popis knihy

Lee nás seznamuje se svými zážitky a pocity. S uvědoměními, které zažil, ať již jako tzv. „aha momenty“, okamžiky náhlého prozření či splynutí s něčím, o čem jsme nevěděli, ale přesto to známe. Až po uvědomění postupná, kdy se vše propojuje a my víme, že jsme součástí čehosi impozantního, obrovského

V další části úvodu se zabývá otázkou existence předchozích civilizací, Lemurie a Atlantidy. A postupuje přímo vědecky, jelikož jinak ani nelze. Nezapomíná však ani na to, co nám o Lemurii a Atlantidě kdy řekl Kryon a vše srovnává a hodnotí. To, co se na Zemi odehrálo, vývoj kontinentů, je vědecky, geologicky doložitelné. Lee zde dosti poukazuje na šarlatánské přístupy, které pak moudré, inteligentní lidi přímo odhánějí od ezoteriky, metafyziky.

V prvních kapitolách se dozvíme právě to základní, co utváří Nového člověka. Jaké podmínky musely působit, aby k takovému procesu vůbec mohlo dojít. Pod vlivem nového energetického prostředí, daného tím, kde se nyní Země při svém pohybu Vesmírem nachází dochází ke změnám vědomí, ke změnám postojů a názorů. Mění se celé paradigma života. A v rámci toho se utváří nové postoje k Bohu, o Bohu. Také ale k sobě a o sobě. Rozvíjí se soucit a život na planetě doznává pod jeho vlivem, vlivem lásky změnu a mění se stále více ze režimu přežití na společnost míru. Člověk také začíná vnímat, cítit situace a sebe jinak. A vývoj života na Zemi, vývoj člověka zasáhne i do skutečností vyššího typu, multidimenzionálních. Dochází na otázky reinkarnací a osobní akáši, spolupráce s ní, uvědomování si svých předchozích životů a v rámci toho i svou vesmírnou velkolepost a přijmutí si své jak odpovědnosti a umožnit si tak vývoj jako takový a současně také i možnosti využití všech dovedností a zkušeností z minulých životů. Změní se energetická část naší DNA, dochází k proměnám a posunům v komunikaci s magnetickou mřížkou planety, do popředí se dostává otázka vztahu k předkům. Tímto, ale i dalšími skutečnostmi dochází k aktivaci, či spíše k uvědomování si svého mocného energetického pole – Merkaby. A změní se s tím i synchronicita, která začne přinášet události zcela jiného druhu.

V další části nás Kryon seznamuje s komplexnějším pohledem na řídící systém člověka. Naše věda předpokládá, že centrum řízení života člověka je mozek. Kryon podrobně vysvětluje, že to je velice omezený pohled. Říká, že aby člověk fungoval jako vyspělá a vyvíjejíc se bytost musí být a je vybaven dalšími částmi, multidimenzionálního charakteru, které mu dodají všechny příslušně potřebné vlastnosti a schopnosti. Dozvíme se o dalších „mozcích“ v rámci systému řízení života člověka. Nejen co do řízení biologie a biochemie života, ale také co do řízení sociálních a intelektuálních schopností.

Následující tři kapitoly prezentují tak říkajíc něco z vědy, ale převážně jde o vysvětlení toho, co DNA (tedy rozvinutější, aktivovanější) poskytna novému člověku a jak se budeme dále člověk vyvíjet. Konstatuje zde Kryon, že naše DNA není jen chemická molekula, ale že jde o multidimenzionální kousek božství. A v té souvislosti dojdeme k poznání, že jestliže fyzika kontroluje chemii, pak právě skrze fyziku lze měnit DNA (takže si jistě jsme schopni uvědomit důsledky různého ozařování a vyzařování, která současná věda s radostí uvádí do lidského používání). V rámci poznatků o DNA a biologii, se v knize zabýváme také tzv. „šablonou mládí“, objasněním role „chytrého těla“ - innate, pojednání o kvantové biologii, ale i o kmenových buňkách, jejichž podstata je v každé buňce těla. A jsou odhalována další tajemství DNA o skrytých schopnostech, o spontánním uzdravení, o kvalitnější, rozvinutější a širší regeneraci, o lepším jejím využitím v dalších inkarnacích, ale ovšem také již v inkarnaci této, těmi, kdo dosáhnou potřebného stupně uvědomění, vibrací i aktivace své DNA. Dozvíme se o kvalitativním posunu našeho imunitního systému, který se stane koncepčním, multidimenzionálním. Vším tím to věděním si člověk otevírá cestu k efektivnímu fungování DNA a žít velmi dlouhý, kvalitní život ve zdravém těle. Dále pak také stati o sluneční soustavě, sluneční energii a vztah s naším vědomíma jeho úrovní. A stále Kryon hovoří o soucitu, o soucitném vědomí a jeho mocné síle, která způsobí změny individuálního, tedy i globálního charakteru.

V další části kniha pojednává o lidském vědomí. O jeho vývoji od lineárního ke koncepčnímu, čili multidimenzionálnímu, což umožní tzv. akášické uvědomění. Teze o splývání a splynutí člověka a jeho vyššího já. „Objevení“ čili uvědomění Boha uvnitř. Změna způsobu myšlení a jednání. To vše změní způsob stárnutí a další skutečnosti. A opět o DNA, která je začíná stávat „chytřejší“, čímž člověk je schopen lépe se bránit vůči virům a nemocem. A také poznatky o tom, jak vnímáme minulé životy a o významu spolupráce akáši a innate. V neposlední řadě také část o rovnováze světla a tmy a významu svobodné vůle.

Pak kniha předkládá otázku k dalšímu vývoji člověka, předkládá dvě teorie, energetickou a buněčnou chemickou, a obě objasňuje, vysvětluje, která má vyšší platnost. i proč Dozvíme se o tzv. uzlech a nulách, o jejich významu a funkcích. Dává do souvislosti vývoj planety i člověka s tím, v jakém místě vesmíru se nacházíme, kde Země vstoupila do pásu radiace. Tato energie umožňuje odemknout DNA a začít využívat vyšší schopnosti, vč. i kvalitnějšího probouzení a používání šišinky. Významná je i pasáž, kde se srovnává funkční komunikace složitých organismů a sociálních systémů člověka. To se začíná měnit a lidé začínají vyspěleji komunikovat až posléze dospějeme k mírovému uspořádání. Nicméně, v rámci tohoto vývoje Temnota bojuje o své přežití a nasazuje svou nejsilnější zbraň – strach. Radou je nasměrovat se směrem k Lásce.

Do knihy je zařazená také část o Izraeli. O národech, které zde žili a žijí. O mnoha kulturách a jejich způsobech uctívání Boha a o jednotě, lásce a míru, které se zde rodí. Je to také o Židech a vysvětlení pojmu vyvolení. Co to de facto znamená a v čem spočívá omyl „lidského výkladu“. Hovoří zde o tom, co se zde vše odehrálo a je i popisováno v bibli. Ovšem podává to ne biblicky, ale z ezoterického duchovního pohledu a významu, významu i pro dnešek. Přichází nové myšlení, které je víc než láska vytváří soucit k životu a lidstvu. A lidé hledají nového proroka. Ale prorok je uvnitř každého člověka. Pokračuje výuka o vzestupu planety, přičemž je nabídnuta definice toho, co je vzestupující planeta. Ale také o tzv. „osvícení“, o čem to je, která lidská bytost je osvícená, o světle a temnotě, o jejich boji, o změně rovnováhy a souvislostech.

Závěr knihy je věnován výkladu určitého systému v životě planety – o různých rolích starých duší, pracovníků světla. Nicméně ač je výklad lineární, je důležité si vše uvědomit v krásném kruhu, kde vše spolu vzájemně spolupracuje, vzájemně na sebe působí a nikde není začátek ani konec, nic nestojí výš ani níže. Je vyslovena pravda - Bůh je ve vás a vy všichni jste duchovní rodina a spolu s tím, pak pravdy další, které dotvářejí celý obraz.

Na podrobný obsah knihy se může každý podívat, jakož si i přečíst úvodní slovo překladatelky - ZDE A na malou "ochutnávku"  knihy se můžete podívat ZDE .

Kniha má 240 stran.

                                                  Jak knihu koupit, objednat:


Knihu lze objednávat tak jako všechny předchozí tituly Kryonových knih, prostřednictvím již známého mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   nebo příp. i na mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Tak budete mít opět možnost využít níže uvedenou zvýhodněnou cenu.


V mailu uveďte, prosím, název titulu, počet kusů, jméno a adresu. A prosím, uvádějte i své č. mobilu.

Cena

Stejně jako v předchozích případech platí naším prostřednictvím cena speciální, zvýhodněná, ve výši 275,- Kč (základní maloobchodní cena knihy je 300,-Kč)

Plus poštovné (dopravné), balné a příp. ještě i doběrečné u zásilek na dobírku – viz níže podrobněji.
A chci zde také uvést, že v zájmu o to, aby se kniha dopravou neprodražovala, tak de facto celou množstevní slevu, kterou nám Česká pošta poskytuje, ponecháváme Kryonovým čtenářům.

Osobní převzetí ve výdejním místě je bez poplatků

Pro zájemce ze Slovenska doplňuji cenu v eurech – 10.80 €. (v návaznosti na denní pohyblivosti kursu. Proto může být v době objednání cena mírně jiná, kterou vám dle aktuálního kursu sdělíme.). Podrobnosti k zasílání na Slovensko – viz níže. Předesíláme, že nový způsob dodání knih na Slovensko přepravu výrazně zlevňuje.

Platební podmínky:

Knihu je možné zaplatit jednak předem bankovním převodem nebo také poštovní složenkou na účet, jehož číslo vám sdělíme v rámci potvrzení vaší objednávky, vč, i variabilního symbolu (VS).

Možná je též platba při dodání knihy na dobírku,. Tento způsob však cenu doručení zvyšuje o další poštovní poplatek (viz níže)

Způsob dodání:

  1. I pro tuto knihu platí možnost dodání službou Zásilkovny. Z této služby vyplývají některá zjednodušení a také i zlevnění poplatku za přepravu. Vaše telefonní číslo je pro tento způsob zasílání nutné.

  2. Tradičně prostřednictvím České pošty

  3. Osobní převzetí v naší improvizované výdejně

Ad 1) Dodání knih prostřednictvím Zásilkovny:

Pro všechna zaslání skrze Zásilkovnu platí pouze varianta – DOBÍRKA, platba v hotovosti při převzetí zásilky. Toto opatření zavedla Zásilkovna od asi konce srpna.

1) Vydání v pobočce Zásilkovny – platí pro zásilky do 5 kg.

Zásilkovné, doběrečné a balné: 100-Kč,

Pozor: Úložná doba ve výdejně Zásilkovny je 7 dní!!!

Seznam výdejen Zásilkovny – ZDE nebo také ZDE na stránce kliknout na „Zobrazit nejbližší pobočky“ a je buď potřeba povolit určení automatické polohy nebo pak zvolit vyhledání pobočky na mapě, kde zadáte PSČ nebo název obce. Příp. vám i můžeme poskytnout pomoc, vyskytnou-li se potíže nebo je možné využít infolinku Zásilkovny +420 216 216 516

2) Dodání na adresu:
Zásilkovné, doběrečné a balné:155,-Kč,
dodání zajišťuje kurýrní služba DPD.

3) Dodání Českou poštou při podání v Zásilkovně

Zásilkovné, doběrečné a balné:160,-Kč,

Ad 2) Dodání knih Českou poštou oři podání v Zásikovně

Knihy zasíláme prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku a při větším počtu knih´pak jako balík do ruky.


1 -2 knihy zašleme prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku.

Poštovné a balné pro 1 knihu 14 je 70,-Kč,

Poštovné a balné pro 2 knihy 14 je 75,-Kč

Poštovné a balné pro 3 a více knih 14 (+ případné další Kryonovy knihy)je přibližně od 140 do 160.-Kč (balík do ruky – telefonní číslo je potřebné, přesnou cenu sdělíme)

 

Dobírka:
Dobírkový poštovní poplatek je ve výši 45 – 60,-Kč k již uvedeným poštovním poplatkům, dle výše dobírané částky a hmotnosti zásilky.

Poštovné a balné pro jiné počty knih a zvl. při objednávání i jiných titulů než jen právě vydávaného, vám sdělíme v cenové specifikaci k vaší objednávce. Je to tak proto, že nepoužíváme jednotné poštovné, ale je stanoveno individuálně pro každou zásilku zvlášť, čímž se poplatek snižuje.

 

POZNÁMKA:

Od hodnoty objednávaných knih 2.000,-Kč je poštovné (zásilkovné) a balné zdarma, rovněž doběrečné Zásilkovnmy. Od hodnoty knih 2.500,-Kč je zdarma i doběrečné České pošty.

 

Ad 3) Osobní převzetí:

Pro pražské zájemce o knihu nadále existuje možnost osobního vyzvednutí knihy, bez poplatků, v centru Prahy, přibližně asi 200 m od náměstí I.P. Pavlova. Vzhledem k tomu, že jde pouze a jen o výdejní místo, přesnou adresu sdělujeme jen konkrétnímu zájemci, po zaplacení ceny knihy, abychom předešli nedorozuměním. V našem výdejním místě nelze knihy platit.

Výdej bude možný, pro zaplacené knihy, od středy, 00.12. 2017 jakmile obdržíte potvrzení o přijetí platby.


                                                 Objednávky ze Slovenska:

Slovenští zájemci si mohou knihu objednávat také na téže mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Platební podmínky:

Knihu je možné zaplatit jednak předembankovním převodem na účet, jehož číslo ve tvaru IBAN a také kód SWIFT, vám budou sděleny v potvrzení objednávky vč, i variabilního symbolu (VS). Platba se provádí v eurech, abyste byli ušetřeni bankovního poplatku za konverzi eura na Kč. V případě, že byste platbu prováděli skrze slovenskou pobočku FIO banky, pak není žádný bankovní poplatek (ZDE).

Možná je též platba při dodání knihy na dobírku,. Tento způsob však cenu doručení zvyšuje o další poštovní poplatek (viz níže)

Ad 1) Dodání prostřednictvím Zásilkovny:

1) Vydání v pobočce Zásilkovny –platí pro zásilky do 5 kg.
Zásilkovné, doběrečné a balné:
130-Kč (asi 5,10 €)

Pozor: Úložná doba ve výdejně Zásilkovny je 7 dní!!!

2) Dodání na adresu kurýrem:
Do 1 kg:Zásilkovné, doběrečné a balné::180,-Kč (asi 7,05 €)

Do 2 kg: Zásilkovné, doběrečné a balné: 195,-Kč (asi 7,65 €)

Do 5 kg:Zásilkovné, doběrečné a balné: 225,-Kč (asi 8,80 €), tady ale cena knih již může překročit hodnotu 2.000,-Kč, takže doprava by byla zdarma. Dodání zajišťuje kurýrní služba DPD.

Seznam výdejen Zásilkovny – ZDE nebo také ZDE na stránce kliknout na „Zobrazit nejbližší pobočky“ a je buď potřeba povolit určení automatické polohy nebo pak zvolit vyhledání pobočky na mapě, kde zadáte PSČ nebo název obce. Příp. vám i můžeme pomoct, vyskytnou-li se potíže nebo je možné využít infolinku Zásilkovny +420 216 216 516

Ad 2) Dodání knihy Českou a Slovenskou poštou


Avšak mezinárodní poštovní poplatky jsou vyšší než pro zásilky v rámci ČR.

Nejdražší je pochopitelně zaslání 1 ks. Poštovné je ve výši 195,-Kč (asi 7,65 €).

ALE, se zvyšujícím se počtem knih zasílaných v jednom balíku se cena poštovného přepočtená na 1 kus podstatně snižuje. Je ideální, když můžete své objednávky sdružit.

Poštovné a balné pro 2 knihy 14 je 250,-Kč (asi 9,80 €). Na 1 knihu to je asi 4,90 €
Poštovné a balné pro 3 knihy 14 je 255,-Kč (asi 10,00 €). Na 1 knihu to je asi 3,35 €
Poštovné a balné pro 4 knihy 14 je 260,-Kč tj. asi 10,20 € neboli asi 2,55 € na 1 knihu

I na Slovensko můžeme dodat knihy na dobírku. K ceně zásilky pak je třeba počítat s dalšími dvěma poplatky za tuto službu. A to České poště ve výši přibližně 1 € a dále pak také Slovenské poště ve výši 3-4 €, které Slovenská pošta vybírá při dodání.

 

POZNÁMKA:

Od hodnoty objednávaných knih 2.000,-Kč je poštovné (zásilkovné) sníženo o odpovídající hodnotu českého vnitrostátního poštovného. Balné je zdarma. Od hodnoty knih 2.500,-Kč je snížená i cena doběrečného o odpovídající úroveň poplatku České pošty. Neboli je poskytnuta stejná úroveň slevy.

 

Přesnější informace vám podáme na podkladě vašeho dotazu dle počtu a druhu Kryonových knih.

 

Láďa Mlčák, Marie Kuchařová a český Kryonův tým - http://kryon.webnode.cz/

 

Vyhledávání