Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael -JSTE PŘIPRAVENI?
AA Michael -JSTE PŘIPRAVENI?
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 09 Duben 2018 22:03

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, duben 2018*
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, je to už nějaký čas, kdy jsme hovořili o Světelných Městech ve vyšších říších a nádherném daru, který byl lidstvu dán. Pozorujeme, že mnozí z vás jste, jako součást svého pozemského poslání, aktivně zapojeni do ukotvování Stvořitelova Světla (Adamantinových částic) v sobě, v krystalické mřížce Země, a pak jejich zbytek široce vyzařujete ven do světa. Nicméně se ve velkém množství stále vyskytuje nespokojenost, strach a vztek, většina lidstva není připravena přijmout skutečnost, že v každé oblasti života na Zemi probíhají velké změny a že čas má rozhodující význam. Masy lidí jsou stále v odmítání změny a vzdorují jí, a většina je neschopná vstřebat, to, o čem si myslí, že jsou radikální, za vlasy přitažená učení nacházejícího věku o-Svíce (Světlo)-ní. Stále znovu jsme vám říkali, že jste elektromagnetické měniče, nádoby, lidské loďky do nichž a skrze něž musejí plynout vzácné frekvence budoucnosti, aby byly na Zemi ukotveny a zpřístupněny všem lidským stvořením. Proto je pro vás tak důležité vyrovnat a zharmonizovat své osobní frekvenční vzorce a „vrátit se do středu“ , abyste uzpůsobili co největší množství křišťálového Stvořitelova Ohně Života/Lásky.

Jestli si pamatujete, před nějakou dobou jsme vysvětlovali, jak byla Země vytvořena a připravena na na lidské osídlení, hluboko do Země byly vloženy obrovské křišťálové špičaté hroty věží Živého Světla, které se rozpínaly také vysoko do nebe nad zem. Tyto vnímavé špičky, které obklopovaly svět, byly přijímači a vysílači svatých geometrických kódů Světla z Velkého Centrálního Slunce, a frekvence energetických kódů Země pak byly vyzařovány zpátky do vyšších říší, aby velké Bytosti Světla mohly sledovat pokrok na Zemi a pokrok lidstva. Tyto velkolepé pilíře Světla byly také používány k tomu, aby měnily a čistily a zjemňovaly Božský plán a frekvence Světla, které byly posílány do Země a systémem mřížek. Když Země spadla do hustoty Třetí/Čtvrté dimenze, nastal dramatický nárůst kataklyzmatických událostí, při kterých většina těchto špiček byla zlomena, rozeseta a pohřbena hluboko v Zemi. Jen některé z těchto velkolepých zařízení zůstalo, nicméně jsou maskována příkrovem rostlin nebo vrstvami půdy a kamene. Většinou všechny nádherné krystaly, které se k vám v tomto zázračném věku přeměny vracejí, jsou úlomky těchto velkých špic.

Je nějaký div, že se pro vás staly tak drahocennými, když vám pomáhají vyvolat některé nádherné vzpomínky vaší dávné minulosti a vytvořit vizi vašeho domova mezi hvězdami?

Mnozí z vás pečlivě ukotvovali vzestupové kameny tak, jak jsme vás instruovali ve spojení s informacemi o tom jak navštěvovat Světelné Město, které je k vám nejblíže, a jak vstoupit do vibračních frekvencí Země a Šesté dimenze, abyste začali nechat plynout proud Adamantinových částic do své éterické loďky ve své Pyramidě Páté Dimenze a dolů do pozemské fyzické loďky. Vysvětlovali jsme vám, jak také můžete část Adamantinových částic Světla, které stáhnete a vstřebáte, odevzdat do Světové Pyramidy ve vyšších Dimenzích pro nejvyšší dobro všech. Můžete také věnovat část do jakékoli Pyramidy, kterou jste vytvořili nebo pomáhali vytvořit. Úplný popis toho, jak to udělat , byl podán v minulosti.

Je třeba vám podrobněji vysvětlit vzestupové ukotvující kameny a to, proč jsou tak důležité. Ony dva krystalické kameny představují křišťálové Ohnivé Světlo Stvořitele, nebo-li Adamantinové Částice, jak jsme je pojmenovali pro tento nadcházející věk. Protože není uskutečnitelné nahradit velké vnímavé křišťálové špičky kolem Země, budou tyto kameny hrát stejnou roli jako přijímače a vysílače ve spojení s každým z vás, jako se zjemnělými, vědomými nádobami. Ony dva malé Ametystové kameny budou vytahovat ven Fialový Plamen transformace ze Sedmého paprsku, a budou ho vyzařovat dolů do mnoha úrovní Země, čímž aktivují velké Ametystové trsy a Komory Fialového Plamene étericky uzavřené do kapslí, které byly strategicky rozmístěny kolem Země a čekají na příhodný čas, aby se probudily k životu a začaly povznášející procesy přeměny z vnitřku Zemských struktur. To také urychlí proces aktivování systému krystalické mřížky, která obklopuje Zemi, která na oplátku bude zrychlovat proces vzestupu pro Zemi a lidstvo.

Pokud chcete, představte si šachtu Světla zaměřenou na určitý bod, vysílanou ze světelného Města ve vaší oblasti v paprsku dolů přímo do vašeho osobního vzestupového kamene, ve formaci diamantového vzorce, a pak dál do jádra Země. To také zrychlí proces ukotvování krystalické mřížky ve vašem osobním okolí. To naopak nakonec vyústí ve vytvoření svatého prostoru krásy a harmonie, kde převažuje klid a mír a mírumilovnost. Přijde čas, poté, co aktivujete svůj vlastní sloup Světla, prostřednictvím své osobní Pyramidy v páté Dimenzi, kdy moc vaší magnetické rezonance vytáhne a ukotví sloup vzestupu Světla do systému krystalické mřížky skrz váš v zemi zakopaný diamantový vzorec vzestupového kamene. Když to budete dělat, začnete proces vyzařování většího a většího množství tohoto Světla přeměny dolů do Země a ven do svého okolí.

Abychom občerstvili vaši paměť a připomněli vám, jak je extrémně důležité stát se nositelem Světla Stvořitele, zopakujeme stručný výtah minulého sdělení?

Brány jsou nyní otevřeny, ale vy se musíte zvednout a vstoupit, neboť tento velký dar zářivého Světla je přístupný jen těm, kteří jsou pevně na cestě vzestupu a jsou schopni být pokřtěni Živým Světlem nového Stvoření. Klíč ke každé vnitřní svatosti Vyšších Dimenzí je vibrační, každý jemnější a nádhernější a dokonalejší než ten minulý. Pokud jste minulé roky četli naše sdělení, a vyvinuli jste úsilí, abyste vstřebali dokonce i jen malou část našich učení, jste připraveni být součástí tohoto velkého poslání a vstoupit do Města Světla.

Pokud stále pochybujete, jděte do Pyramidy Světla a lehněte si tam na krystalický stůl. Požádejte své andělské přátele, aby vám pomohli harmonizovat vaše frekvenční vzorce, jak vnitřní, tak vnější, a pak si ve stavu meditace s čistým záměrem představte dvojitou spirálu Světla (jako DNA). Dívejte se na sebe, jak jste vynášeni po spirále nahoru, na pravé straně, a dovolte svému Vyššímu Já zorganizovat vaši cestu do Světelného Města. Na své cestě neklaďte žádné podmínky ani nečekejte určitý výsledek. Nechte Ducha, aby vás vedl a nebudete svedeni na scestí. Budete naplněni vhodným množstvím Světla Stvořitele, tolik, kolik budete moct vstřebat, zpracovat a promítnout ven do světa. Nic víc, nic míň.

Postupně se vy, vzestupující Hvězdné Semínko nového Stvoření, posunete dál a dál do vnitřní svatosti Světla, jak s sebou zpět na Zem přinesete více a více vzácného Ohnivého Světla Stvořitele a Andělského Schématu budoucnosti. Pamatujte, milovaní, mnoha způsoby sázíte semínka vzestupu pro lidstvo a Zemi. Jak bylo řečeno, „Jak jste pozvednuti vy, tak je i Země a všichni její obyvatelé.

Drazí, jsme si vědomi toho, že toto jsou časy velkého stresu a zásadní změny. Je důležitější než kdy jindy, abyste se nenechali stáhnout dolů po spirále strachu a negativity, která se buduje v kolektivním vědomí lidstva. Musíte být pevní ve své odhodlanosti zůstat vystředěni a zaměřeni na osobní vizi pro budoucnost. Nedovolte ostatním, aby vás odradili od vaší cesty z falešného pocitu povinnosti a kvůli starým vazbám, které vás váží k iluzi Třetí/Čtvrté Dimenze. Slibte si, že od této chvíle budete dělat jen to, z čeho jste nadšení a co vám přináší uspokojení, protože v tom leží vaše poslání a to jak můžete nejlépe sloužit. Když přinášíte do svého života více radosti, ostatní si toho všimnou a budou následovat váš příklad, a když aktivujete více a více svůj vnitřní zdroj, spustí to to, co ostatní potřebují, aby se otevřelo jejich srdeční centrum a začali proces vzestupu. Vy můžete být tím katalyzátorem, který pomůže těm, kdo jsou ve vaší sféře vlivu, aby rychle prošli procesem léčení emocionálních zranění,a svými moudrými slovy je můžete inspirovat k tomu, aby se obrátili dovnitř a začali poslouchat nutkání Ducha.

Uvědomte si, že do vašeho života přijdou lidé, kteří se budou snažit vás odradit z vaší cesty, tak jak se budete posunovat po spirále vzestupu, a mohou se objevit tací, které necháte za sebou, tak jak se budete nořit hlouběji do dokonalostí osvícení. Jak se učíte lekce, které jsou vám představovány, a jste připraveni pokračovat dál ke Světlu, mnozí kolem vás zůstanou zaseknuti v iluzi neharmonických nižších dimenzí. Nesuďte.Požehnejte jim a dovolte jim následovat jejich vlastní cestu, ale nenechte je, aby vás odradili. Takoví jako vy jsou v předvoji, dostatečně stateční na to, aby vykročili ven z oblíbených druhů víry a omezeného vědomí mas prostředí Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Dovolte těmto vizím, aby občas naplnily vaše vědomí, aby vyšlo vpřed a dovolte sami sobě říci moudrá slova, která často letí vaší myslí. Jste v procesu získávání více a více své Svaté Mysli – vaší vlastní vesmírné knihovny, kde je uloženo bohatství informací, znalostí a dávných vzpomínek.

Musíte pamatovat na to, že za minulé věky byla téměř každá Duše, která se narodila na hmotné rovině, chycena v systému víry vědomí mas Třetí/Čtvrté dimenze. V důsledku toho základní události z minulosti a nedokonalosti DNA předků zapříčinily zhmotnění mnoha symptomů, kdykoli někdo sám sobě dovolil, aby se cítil nemilovaný a bez hodnoty nebo cítil vinu, stud nebo odmítnutí v jakékoli formě. Během těchto důležitých časů přeměny nebude Světlo věčného Života popřeno. Noří se do nejhlubších kapes negativity ve vašich mnohočetných tělesných systémech. Jak tyto vyloučené myšlenkové formy vystupují na povrch, mohou různými způsoby vytvořit velké nepohodlí, protože byly po velmi dlouhou dobu součástí fyzického zkrášlení. Nemusejí se vzdát svých držav lehce, milovaní, ale vy musíte mít převahu a vyhrát. Když se setkají protichůdné síly Světla a stínu, Světlo vždycky nakonec zvítězí. Nenechte si sebrat odvahu, neboť jak se posouváte hlouběji a hlouběji do vnitřního jádra, je vám jednou pro vždy dána příležitost uvolnit světlu všechny frekvence nesouladné povahy, které neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Proces přeměny se exponenciálně zrychluje; nicméně bude daleko jednodušší pro ty z vás, kteří se aktivně účastní svého vlastního procesu vzestupu. Pamatujte, vždy žádejte o lehkost a ladnost.

Mí věrní bojovníci, jste připraveni vykročit vpřed a přijmout poslední fázi svého pozemského poslání? Neboť v těchto kritických dobách jste potřeba jako elektromagnetické měniče a přenašeči této zjemnělé energie, abyste pomohli lidstvu a Zemi projít touto důležitou dobou přechodu. Proto jsem znovu svolal své legie a ukazuji svou přítomnost těm z vás, kteří jste souhlasili s tím, že budete hrát důležitou roli ve velkém dramatu, které se nyní na Zemi odhaluje. Jak se až po okraj naplníte elixírem Lásky/Světla od Stvořitele, rozšíří se váš okruh vlivu. Nejdříve budete přeměněni vy a postupně ti, ve vašem bezprostředním okolí – pak to bude vyzařovat ven dál a dál do světa. Jak dovolíte svému Vyššímu Já, aby vás vedlo a stanete se vnitřně integrovanější, bude k vám přicházet více a více inspirovaných myšlenek. Je mnoho způsobů, jak dovolit Duchu, aby se skrze vás projevil, jen dovolte, aby se to přirozeně stalo, milovaní. Náš Bůh Matka/Otec a celá společnost vyšších říší jsou tady, aby vás podporovali, dodávali vám odvahu a bezpodmínečně vás milovali.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání