Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Poselství Archanděla Michaela, červenec 2010
Poselství Archanděla Michaela, červenec 2010 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Středa, 28 Červenec 2010 21:27
STÁVÁME SE SLUŽEBNÍKY SVĚTA  A  NOSITELI FIALOVÉHO PLAMENE
Přijala Ronna Herman
Milovaní mistři, vy, kteří jste vůdci v první linii, uvolňujete cestu k budoucnosti, aby ti, kteří vás následují, mohli jít rychleji a pohodlněji. Každé vaše úsilí o zesílení toku Světla, které prosvětluje strukturu kolektivního vědomí, je velice důležité. Vy jste ti stateční, kteří ukotvují nejčistší Světlo nového Stvoření. To vy pomáháte pročistit omezující, pokřivené a škodlivé učení minulosti, které bylo vytvořeno za účelem ovládnout lidi skrze strach a ponížení. To vy zdokonalujete a zpřístupňujete nové učení, techniky a pokyny, které budou pomáhat ostatním zdokonalit své schopnosti a dodávat jim sílu k tomu, aby začali využívat svá skrytá nadání vedoucí k Mistrovství.

Vše ve Všehomíru bylo zrozeno do dokonalosti z Podstaty Srdce Nejvyššího Stvořitele, avšak tato dokonalost již v sobě obsahovala Velké Prázdno. Stvořitel toužil růst a projevit tím částečně svůj vlastní nekonečný potenciál. Každý z vás je Jiskrou Podstaty Stvořitele a byla vám dána Boží buňka obrovských možností.

Vesmír, ve kterém nyní žijeme, prochází ohromným procesem transformace. Planety se přemisťují a přibližují se ke Slunci ve sluneční soustavě, jejíž jsou součástí; galaxie rostou a posouvají se vzhůru, ven či dolů v závislosti na úhlu pohledu. Tvoří se nové galaxie, neboť byl dán podnět k velké expanzi zažehnutím Tvůrčích Částic Světla/Života a myslí všech vědomých Bytostí prostupuje sémě myšlenek nového Stvoření.

Rádi bychom vám znovu připomněli, že tím, jak hlouběji postupujete na cestě k Mistrovství, stáváte se ochránci kosmické energie, Pevných Částic, Esence čisté lásky Stvořitele. Zdokonalováním své schopnosti projevovat bezpodmínečnou lásku se také stanete nositeli a ochránci Boží Vůle, kterou lze popsat jako Silové jednotky posvátných myšlenek, které jsou vám intuitivně předávány z vyšších sfér Vesmírnou Radou Světla. Abyste se mohli stát spolutvůrci ve hmotě, je třeba určitého úsilí a činů; a jak je vám známo, každá akce vyvolá reakci. Pokusy a omyly vedou ke zjištění, co funguje a co nikoli. Pokud učiníte chybné rozhodnutí aniž byste tím chtěli ublížit, není to považováno za špatné, neboť je to jen součást procesu vašeho učení.

Rozumná, bezpodmínečná láska přichází, když se hlavní vnitřní hybnou silou stane duše, zatímco touhy ega, těla a osobnosti jsou pod kontrolou. Když se obrátíte do sebe, jsou vaše myšlenky více harmonické, méně kritické a rezonují na vyšší frekvenci, což zjemňuje váš Energetický Otisk. Komunikační kanál mezi duší a mozkem musíte skrze mysl udržovat otevřený. To vyvolá pomalý reaktivační proces šišinky v mozku a otevření brány k Duchovní Mysli, která se nachází v zadní části mozku poblíž temene. Když dosáhnou vaše frekvence určitého stupně slučitelnosti, začnou se rozpouštět Světelné membrány, které chrání vstup do vašeho Svatého Srdce a Svaté Mysli, a postupně získáte přístup k pokladnicím lásky a moudrosti, které jsou ve vašem nitru uloženy.

Jako učedníkovi na Cestě vám budou odhalovány širší a hlubší vesmírné pravdy. Měli byste však stále mít na paměti, že dílčí principy bezmezné moudrosti se budou nadále šířit a růst obsahem jedinečných pravidel, zákonů a pravd o další úrovni existence v nikdy nekončícím cyklu vzestupu vědomí. Vzestup rozšiřuje vědomí a umožňuje přestup od jedné úrovně vědomí k vyššímu stavu Bytí. Usilovně se snažíme vám pomáhat rozšiřovat uvědomění na celé lidstvo, na Zemi, na sluneční soustavu a její běh, na galaxii i dále.

Vaše pozornost a energie se pomalu přesouvají pryč od vaší staré a nefunkční reality ve třetí/čtvrté dimenzi, která se následkem toho bude v průběhu času vytrácet, až zanikne úplně, neboť ji nebudete dále svou energií zásobovat. Již se nebudete tolik soustředit na vaše malé Já. Konečným cílem je stát se galaktickou Bytostí a časem dosáhnout univerzálního vědomí. Mistr hledá svoji nejvyšší pravdu a pak ji žije podle svých nejlepších schopností. Mistr usiluje o to, aby byl schopen pozorovat svět a jeho dramata z nadhledu, aby tím rozpoznal širší souvislosti. Čas se postupně stane pružným, neboť budete schopni překročit hranice časoprostorového kontinua. V nepříliš vzdálené budoucnosti vám vaše přirozené vidění umožní mnohem větší přehled a vaše periferní vidění se do určité míry rozšíří. Tento jev již zažívají někteří z vůdců mezi vámi.

To, jak se zrychluje ničivý proces na planetě, vyvolává veliké obavy. Víme, že tento proces probíhá a ještě nějakou dobu probíhat bude, než se Země očistí od negativních vzorců a omezujících energií, neboť vaše Matka Země má velkou snahu, aby napravila škody, které byly během věků na planetě spáchány skrze negativní myšlenky a činy lidstva. Lidstvo je za současný stav Země odpovědné a je na vás všech, abyste se toho s pomocí Bytostí Vyšších Sfér snažili co nejvíce napravit. Jsou vám poskytovány nástroje i energie Posvátného Ohně, potřebné k naplnění tohoto úkolu; energii však musíte náležitě přijmout a nasměrovat. Vzestup vás i Vzestup Země jsou neoddělitelně spjaty a my jsme se zavázali pomáhat vám všemi dostupnými způsoby.

Milovaní, víme, že je bolestivé zažívat či pozorovat, jak jsou ničeny hustě obydlené oblasti a s nimi i mnoho lidských životů. Čím blíže k vašemu domovu se něco takového stane, tím více je to bolestivé a znepokojující, avšak pokud se máte stát Služebníky Světa a nositeli Posvátného Ohně transformace a Pevných Částic Světla Stvořitele, musíte se povznést nad to, co se odehrává na poli vašeho osobního života, vašeho města, dokonce i vaší země. Ano, jsme si vědomi, že devastace, ke které dochází v oblasti Mexického zálivu je hrozivou ironií, stejně jako ničivé záplavy, tornáda, sucha a bolest a utrpení způsobené válkami řídícími po celém světě. Abyste se mohli stát Služebníky Světa, je třeba nadále usilovat o transformační změny ve vašem osobním životě, které jsou nutné pro opětovné dosažení Mistrovské vyrovnanosti a vnitřní harmonie. Část svého času a energie věnovaných Službě světu musíte ovšem také věnovat tomu, že se spojíte se Skupinou Duší, ke které náležíte, ve Světové Pyramidě páté dimenze, kde prohlásíte: „Žádám o své nejvyšší dobro, o výsledek co nejpříznivější pro celé lidstvo, pro Zemi a pro veškeré Stvoření.“ Tímto propojíte svou vůli s vůlí Boží. Poté byste měli věnovat tolik času, kolik uznáte za vhodné, VDECHOVÁNÍ SVĚTLA A VYDECHOVÁNÍ LÁSKY. To je úkon, který urychlí vaši schopnost dosáhnout plného metatronického světla tohoto vesmíru, které obsahuje Pevné Částice Světla Stvořitele, nyní dostupné těm, kteří vstoupili na cestu vzestupu.
(Vysvětlení ke Světové pyramidě a jejímu přínosu, ilustrace a informace o Fialovém plameni a také mnoho afirmací a cvičení naleznete na http://www.RonnaStar.com v sekci REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY AND ILLUSTRATIONS.)

V roce 2009 byly všechny světové pyramidy vytvořené během uplynulých deseti let postupně začleněny do jedné obrovské Pyramidy Služebníků Světa a všichni, kdo pyramidy věrně navštěvovali, byli nasměrováni do této pyramidy během svých nočních návštěv ve vyšších dimenzích. V lednu 2010 byl tento projekt dokončen a mohli se k němu již připojit další zkušení Světlonoši, kteří si přáli sloužit. V říjnu 2001 byla u jezera Tahoe dokončena v páté dimenzi Pyramida Ametystového/Fialového Plamene a začali jsme vyzývat ty, kteří se vážně věnují cestě vzestupu a touží se připojit k rychle se rozrůstající skupinu Služebníků Světa, aby se také stali nositeli Fialového Plamene. Byla uspořádána inspirativní a dojemná slavnost a všichni přítomní pocítili nadšení a rozšíření vědomí, jaké již velmi dlouho nezažili.

Nyní nadešel čas odpovědět na naše volání a výzvu všem vám, kteří cítíte, že jste připraveni ochotni sloužit vzestupu lidstva, Zemi a našemu Otci/Matce Bohu jako Služebníci Světa a Nositelé Fialového Plamene. Nemáme nyní prostor, abychom s vámi prošli celý postup, ale pokud je vaší touhou uposlechnout volání hlásné trubky a stát se Služebníkem Světa a Nositelem Fialového Plamene, provedeme vás zkrácenou meditací. Během meditace vstupte v přípravě na svou žádost do Ametystové/Fialové Pyramidy v páté dimenzi.


INICIACE FIALOVÉHO PLAMENE * ŽÁDOST STÁT SE NOSITELEM FIALOVÉHO PLAMENE


Vizualizace, soustředěná pozornost a upřímný, procítěný pocit vděčnosti jsou klíčem k aktivaci a efektivnímu využití Fialového Plamene. Soustřeďte se na svůj vnitřní zrak, na své třetí oko, a pokud zatím nemáte schopnost vizualizace či vnímání barev, vyvine se vám s postupem času, pokud budete s důvěrou své schopnosti procvičovat a opakovat si afirmace při meditaci k Fialovému Plameni. Ideální by bylo činit tak dvakrát denně, ale bude přínosné, když se budete tomuto cvičení věnovat kdykoli.

Formování představ vaší Svatou Myslí, ukotvení se ve svém Svatém Srdci a procítění vnitřní Boží Přítomnosti vám při učinění následujícího prohlášení pomůže k aktivaci dosud spících Semenných Atomů ve vašich čtyřech nižších tělech. Začnou vibrovat, pohybovat se a přeměňovat se vně i uvnitř vás. S rostoucí zkušeností bude růst i vaše schopnost vyzařovat Fialový Plamen, který z vás bude proudit ve stále větších soustředných kruzích.

Několikrát se zhluboka nadechněte, nebo pokud máte zkušenost s Dechem Věčnosti, proveďte dvanáct Posvátných nádechů předtím, než vyslovíte svoji žádost.

„Žádám Fialový Plamen odpuštění, aby nyní i nadále zářil skrze mne a kolem mne, a aby s postupem času rostl až tak, jak dovolí kosmický zákon, dokud se neoprostím od veškerých přesvědčení, která nedosahují reality mé dokonalé Božské přirozenosti. Já jsem Boží přítomnost projevená ve fyzickém světě forem a přijímám své přirozené Božské právo a své nynější poslání!“

„Obklopen/a září našeho Otce/Matky Boha, vzývám energie Posvátného Ohně transformace obsažené uvnitř Diamantového Jádra mé Božské buňky, která se nachází v mém Svatém Srdci. Ve jménu JÁ JSEM ten, kdo JSEM, probouzím Fialový Plamen, aby mohl vyzařovat ze Semenného Atomu uvnitř mého Svatého Srdce. Při jádru Bílého Ohně mé přítomnosti JÁ JSEM, znásobeném vlastnostmi Sedmého Paprsku a ctnostmi Archanděla Zadkiela a Ametystové Dámy, a při Božské síle požehnaných Nanebevzatých Mistrů, St. Germaina  a Dámy Portie, tímto prohlašuji:

„Tímto souhlasím s tím, abych se stal/a Nositelem/kou Fialového Plamene. Vzývám Posvátný Boží Oheň, aby prostoupil mé fyzické tělo až do samého středu, a aby aktivoval paměť plného Božského vědomí mé duše a původní otisk mého vesmírného osudu. Vzývám Fialový plamen transmutace, aby prostoupil mé mentální, emocionální, fyzické a éterické tělo, mou Duši, mou DNA a RNA, aby byly přeměněny původ, jádro, záznam i jakákoli vzpomínka na minulé, současné i budoucí životy v této či jakékoli jiné realitě, které by odpovídaly čemukoli méně než dokonalosti, a které nejsou v souladu s vůlí našeho Otce/Matky Boha, s mým nejvyšším dobrem a obecným nejvyšším dobrem.“

„Zároveň prosím Vesmírnou Radu Světla, aby posoudila mou žádost o vstup do Skupiny Služebníků Světa. V pevné víře budu přijímat a poté vyzařovat maximální možné množství Pevných Částic Světla a transformačního Fialového Plamene, jaké bude mé tělo schopné unést. Vždy budu usilovat o své nejvyšší dobro, o nejvyšší dobro pro lidstvo, pro Zemi a veškeré Stvoření. Udělám vše, co bude v mých silách, abych mohl/a věrně sloužit abych byl/a hoden/na této obrovské pocty.“

Tím, že se stanete Služebníky Světa, se připojíte k ostatním učedníkům, kteří usilují o dosažení skupinového vědomí a v nichž hoří touha pomáhat lidstvu. Intuitivní myšlenky a vedení členů Vesmírné Rady se pro vás stanou přirozenými a vaše znalosti vyšších kosmických pravd se během vašeho vzestupu velmi rychle rozšíří. Mistři z Vesmírné Rady Světla nevyučují otevřeně na veřejnosti. Prostřednictvím svých učedníků a zasvěcenců předávají inspiraci a myšlenky těm, kteří jsou připraveni přijmout učení vyšší moudrosti. Pokročilejší Učedníci většinou pracují skryti, i když určitá skupina aktivně učí po celém světě, neboť inspirace a podpora Služebníků Světa je jejich nejdůležitějším úkolem.

Milovaní, ve všech podúrovních páté i šesté dimenze jsou nyní tvořeny Pyramidy Služebníků Světa. Až bude časem váš Energetický Otisk vibrovat na vyšší frekvenci, získáte přístup k další Pyramidě Služebníků Světa. S vaším vzestupem budou postupovat i ti, kteří následují za vámi.

S vaší snahou o zdokonalení svých dovedností jako Služebníků Světa jsme obdrželi Boží Povolení pomáhat každému z vás do té míry, do jaké to dovolí univerzální zákon. Vězte, že znásobíme každý váš pokus konat dobro. S vaším postupem po cestě se vaše vyzařování zásadně změní a bude působit i navenek, neboť se všichni nyní scházíme za účelem Prosvítit svět a zjednodušit cestu pro lidstvo. JÁ JSEM s vámi nyní i navěky. Jste cele a hluboce milováni.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL.

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: www.ronnastar.com. Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Zuzka D. a Eva H.. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.
 

Vyhledávání