AA Michael - „VYTVÁŘENÍ VAŠÍ SFÉRY (KOULE) ANDĚLSKÉHO SVĚTLA“ Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 11 Únor 2014 17:44
AA Michael prostřednictvím Ronny Hermann, únor 2014

Milovaní mistři,
začínáte chápat, jak rozdílné budou vaše fyzické reality když získáte přístup k jemnějším a čistším frekvencím vyšších říší a začleníte je do své reality. Také zjistíte, jak radikálně se změní vaše budoucí životní zkušenosti. Až každý bude telepatický a zlepší se schopnosti vnímání jako je jasnozřivost, jasnocítění, jasnoslyšení, pochopíte, proč začne být prvořadá pravda, úcta a integrita. Jsme si vědomi Vzorců světla, které vydáváte, a také rezonance vašeho energetického podpisu, zda jsou harmonické nebo rušivé. Vidíme vaše záření nebo jeho nedostatek a nemůžete před námi skrýt, kdo opravdu jste. V blízké budoucnosti se tento dar stane normou také pro mnoho pokročilých Pracovníků Světla.

Nehledáte jen návrat k rovnováze a harmonii uvnitř sebe, ale největší touhou a přáním vašeho Vyššího Já je znovu vyvolat a zdokonalit nádhernou Píseň Duše, která je vaše a je jedinečná. Spektra Světla a zvuku naší říše bytí se nacházejí daleko za smysly a dokonce i za představivostí. Ve vaší realitě můžete zažívat pouze minimální kousek andělských zvuků, zářícího Světla a moci a majestátnosti prostředí, ve kterém se nacházíme.

Strach a vaše ego jsou vašimi největšími nepřáteli. Jak jsme vám vysvětlovali v předchozích sděleních poslední doby, negativní, stresující události, které momentálně zažíváte, se aktivují zevnitř, aby vám pomohly vymýtit, vykořenit a/nebo vyčistit, zjemnit minulé podmiňování. Testy a situace tolerance jsou vytvářeny, aby vám pomohly poznat jakékoli omezující a ničivé myšlenkové vzorce, kterých si možná nejste vědomi na vědomé úrovni vědomí. Vesmírný Zákon stanovuje, že abyste mohli vstoupit do vyšších úrovní vědomí, frekvence vibrací vašich myšlenkových vzorců se musí vyčistit a pozvednout. Musíte se kvalifikovat nebo naladit na každou novou úroveň vědomého vědomí, než budete moci začlenit vibrační energie, které obsahuje. Jakmile se stanete mistry té úrovně na určitém stupni, budete připraveni k tomu, abyste obdrželi její jedinečné dary a výhody.

Když začínáte následovat nutkání svého Vyššího Já, získáte schopnost nebrat v úvahu, nebrat ohled, nebo nenechat se ovlivnit akcemi nebo reakcemi ostatních, kteří se vás snaží oslabit. Říše duality a polarity jsou velkými učiteli. Pokud byste nikdy nezažili nic jiného než milující a kladné akce, byl by růst malý nebo žádný, a výsledkem by byla stagnace. Vaše Já ega vás bude neustále pobízet, abyste se zaměřili na vnější svět, a chovali se způsoby, které nejsou ve vašem nejvyšším zájmu, pokud se jedná o to, že aspirujete na mistra svého Já. Pokud se budete vědomě snažit zůstat soustředěni ve svém Svatém Srdci a používat osvícenou moudrost vaší Svaté Mysli, nikdy nebudete svedeni  z pravé cesty. Vaše intuice bude stále silnější a silnější, jak si budete budovat sebevědomí jako mistr svého Já, a vždy budete cítit a chápat, jaké rozhodnutí máte udělat, aby bylo správné nebo jakou cestou se dát. Znovu se učíte mistrovské dovednosti, kterých jste si užívali ve vyšších říších. Pamatujte, byli jste mistrovskými staviteli světů bez konce, a existovali jste ve vyšších říších daleko déle, než jako dobu jste lapeni v hustém prostředí nižších říší.

Nikdy nezapomeňte, jste věční a nesmrtelní. Vaše fyzické tělo je dočasným chrámem, ve kterém přebývá Bůh. Svaté Srdce je chrámem vaší duše. Tam uvnitř je Esence života, kde sídlí pravá láska a kde začíná vaše vědomí Nekonečnosti. Buňka diamantového jádra uvnitř Svatého Srdce obsahuje Dvanáct paprsků Božího vědomí, které jsou éterickými krystalickými hranoly lomeného Světla, které se nazývají Paprsky, které vyvěrají z Esence Stvoření (Tvoření).

Smrt je přeměna, změna kabátu blesku na kabát Světla. Máte jen jeden život a ten život je věčný. Přijali jste na své cestě nekonečnem mnoho rolí; nicméně, uvnitř svého Svatého Srdce zůstanete tací, jací jste byli na začátku, Andělské dítě Nejvyššího Stvořitele. Stát se o-SVÍCE-ným znamená realizovat svou Andělskost, přičemž impulz z hloubi Svatého Srdce vám bude pomáhat, abyste následovali, neomylně, vedení svého Božího Já. Ve vyšších říších je vaše loďka Světla čistá, dokonalá a nezničitelná. Vizualizujte si dokonalost, která se nikdy nezměnila a zářící formu bez jakýchkoli nedokonalostí.

Přestože součástí vaší existence ve třetí/čtvrté dimenzi jsou chaos a dualita, je v Mistrovském Plánu tohoto Pod-vesmíru řád a návrh. Nebyli jste posláni jako spolutvůrci bez ochrany a jasně určené cesty, po které máte jít. Váš návrat k plnému vědomí vašeho Božího Já ve vyjádření tohoto Pod-vesmíru byl vždy zajištěn.

Vaše Svatá Mysl zná vždy pravdu, a nakonec překoná omyly vědomé mysli, která může být přeprogramována, jak se snažíte čistit podvědomou mysl od všech negativních vlivů. Vaše Svatá Mysl je přímé spojení s Boží Myslí. Úpravy ve všech věcech vyústí v rovnováhu, vyrovnanost a pocit pohody a toho, že se máte dobře. Mistrovství vlastního Já vede k ovládání fyzických pocitů a myšlenkových pochodů nižší mysli. Mistr Já stojí pevně soustředěný ve Svatém Srdci uprostřed chaosu a změn - a blíží se rychle k moudrosti Svaté Mysli, tak jak sbírá sílu a vedení od našeho Boha Otce/Matky - a přitom se učí být pozorovatelem procesu pomalého odpadávání celé iluze (pozorovat, jak celá iluze pomalu odpadává).

Mnozí z vás objevili, že bez ohledu na to, co zažíváte ve vnějším světě formy, je zde silný pocit radosti, který vám dělá dobře z vnitřku. Tyto mocné pulzy energie Přezáří světlem jakoukoli rušivou situaci a pomáhají vám zůstat soustředěni uvnitř vašeho  Svatého Srdce. Vůle jednotlivce vychází z jeho duše, zatímco Andělská Vůle pochází ze Semínka Atomu Boží Esence. Duše se na věky snaží pokročit ke svému kolektivnímu celku – sjednocení je její hlavní cíl.

Během vašich mnoha let zkoušek, testování a výzev jsme vám vysvětlovali, že proces vzestupu je spojen s poznáním, uvolněním a přeměnou všech negativních, pevně zakořeněných vibračních vzorců, které si nesete uvnitř svých fyzických, mentálních, emocionálních a éterických forem. Jako novici začínající cestu transformace, nemůžete chápat nebo plně rozumět tomu, jaký významný dar vás očekává, když dosáhnete určité úrovně rovnováhy a harmonie uvnitř sebe: dar MILOSTI. Stav milosti čeká na každou duši na Zemi, jakmile získá schopnost fungovat uvnitř frekvenčních vzorců střední čtvrté poddimenze a vyšších. Tak jak se vracíte k přijatelné úrovni duality ve spektru Světla a stínu, postupně se učíte udržovat „povahu neubližování“, což je zásadním prvkem toho, že se stáváte soustředěni v srdci a zaměřeni na duši.

Vzestup znamená dosažení jasnějšího vědomí Já, a přijetí toho, že jste prodloužením našeho Boha Otce/Matky. Tak, jak přebýváte hlouběji a hlouběji ve svém Já, přicházíte realizovat své intimní spojení se Stvořitelem. Jakmile jednou ucítíte neobyčejné blaho spojení srdce se srdcem našeho Boha Otce/Matky a budete schopní se plně napojit na Adamantinové částice Lásky/Světla, vaše touha po lásce bude postupně naplněna. Váš hlad po podpoře bude vždy uspokojen, a bude vám dána síla, vůle a určení, které požadujete, abyste radostně dokončili své pozemské poslání. Tímto procesem je vám postupně odhalováno vaše pravé Já.

Vysvětlili jsme, jak bylo v tomto Podvesmíru vytvořeno spektrum Světla a stínu, aby lidstvo mohlo zažívat dualitu a polaritu. Ve vyšších dimenzích, neboť jsou blíže našemu Bohu Otci/Matce a Velkému Centrálnímu Slunci, je spektrum duality velmi úzké; nicméně, když byla založena každá jednotlivá dimenze, stalo se širším a znatelnějším, dokud nedosáhlo maximální duality, která měla být prožita. Víte, že nebylo dáno nebo zamýšleno, aby se lidstvo ponořilo tak hluboko do duality a polarity, a tím zapříčinilo tolik bolesti a utrpení. Přišel čas, aby rušivé vlivy a excesy minulosti byly vzaty zpět do harmonie, a je naším největším přáním vám pomáhat projít tímto procesem lehce a elegantně.

Drahá srdce, příliš mnoho z vás si nese velká břemena z minulosti, omyly, jichž jste se dopustili v tomto životě, a také mnoho chyb z minulého podmiňování a pohřbených vzpomínek na bolestné události nebo akce ze všech vašich minulých životů. Udržování těchto vzpomínek nebo nesení si „břemen nespravedlnosti“ vám už neslouží. Je čas, abyste nám dovolili vyléčit bolestné vzpomínky minulosti, právě tak jako projasňujeme narušení vzorců víry kolektivního vědomí třetí a čtvrté dimenze, a přivádíme tyto dimenze zpět do spektra duality, které pro ně bylo původně naplánováno. Opakovaně jsme vám říkali: „vyléčte svou minulost, načrtněte svou budoucnost a pak žijte v přítomnosti okamžiku“, protože tento okamžik je Bodem Ticha a Nehybnosti/centrem moci Stvoření. Proč se nepřesunout do středu této spirály, do oka duality a polarity, kde je vše klidné a v míru a naplněné čistou, bohatou, primární látkou životní sily, která čeká na to, až bude vymodelována do vaší vize budoucnosti? V tento okamžik, tak jak se přesouváte do středu svého Svatého Srdce, můžete zažívat významnou lásku a soucit, slitování našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele a vědět, že jste drahocenným synem nebo dcerou na důležité andělské misi. Pamatujte, nic, co říkáte nebo děláte, nemůže zničit tuto lásku.

Dosahování vesmírného vědomí je nekonečný proces. Lidská - mentální logika a Svaté Srdce/Svatá Mysl začnou fungovat jako jednotka Duchovní Moci, když dosáhnete určité úrovně moudrosti a rozšířeného Božího vědomí, a automaticky začnete zpochybňovat a ptát se na rozpory různých náboženských vír. To je nezbytné, abyste začali vyhledávat čistou Esenci Andělské pravdy, která je rozeseta po starých náboženských knihách. Časem vám bude odhalena náboženská pravda podle vaší současné úrovně vědomí. Mistr Já neustále hledá, objevuje a začleňuje dokonalejší Svaté Vesmírné pravdy, které dávají sílu. Vzestup je proces neustále se měnící současné úrovně omezení, emocionální i mentální. Vždy musíte začlenit, integrovat a zažít jakoukoli novou znalost, kterou přijmete jako svou novou životní filozofii, a tím získáte moudrost oněch konceptů.

Mí udatní Ochránci Světla, začínáte si být víc vědomi a být vysoce citliví k frekvenčním vzorcům změny, vnější i vnitřní, a zvětšuje se váš vyšší smysl vědomí, pozornosti. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili být dbalým, vědomým pozorovatelem. Mistr Já vždy nahlíží na životní události z vyššího úhlu pohledu, aby nebyl/ chycen/nebyla chycena do víru dramatu a chaosu, který příliš bují ve světě. Vydržet v nasazeném kurzu, zůstat soustředěný a posílený, když se zdá, že svět kolem vás se potápí hlouběji a hlouběji do chaosu a ničení, vyžaduje disciplínu a velkou moudrost. Víme, jak toužíte po tom, abyste dosáhli úplného mistrovství Já; nicméně jak jsme často říkali, rychlá cesta není nezbytně lepší. Musíte být ochotni dovolit svému Vyššímu Já a svým andělským průvodcům určit rychlost vašeho pokroku, protože my máme výhodu pozorování toho, co se děje ve světě a v každém z vás z vyššího bodu/ úhlu pohledu. To nám umožňuje interpretovat výstup nadcházejících událostí prostřednictvím energií nejvíce pravděpodobné budoucnosti. V takových chvílích je nám občas dovoleno zasáhnout prostřednictvím našich zvláštních oprávnění od našeho Boha Otce/Matky a Pánů Světla.

Žádáme vás, abyste si pamatovali, že když vám jsou neustále házeny klacky pod nohy, kladeny potíže do cesty,  když se snažíte pohnou dopředu nebo vytvořit ve svém životě něco nového, vězte, že možná není správný čas na to, aby se vaše vize stala realitou. Buďte ochotni odejít do ústraní (strávit čas v kontemplaci), aby vás vaše Vyšší Já mohlo buď informovat, co musíte udělat, aby se to podařilo, nebo popř. co se musí stát, čeho si nejste vědomi, než se vaše snahy mohou vyplnit a zhmotnit. Buďte ochotni zůstat v okamžiku a vědět, že jste přesně tam, kde máte v tuto chvíli být. Často afirmujte: „Toto je dokonalý okamžik a já jsem soustředěný v síle přítomnosti.“ Naléhavě vás prosíme, abyste nahlíželi na své životní zážitky filtry svého Svatého Srdce/Mysli, jak vytahujete vpřed Adamantinové částice Života/Světla a nalijete do nich svou lásku, než je vyzáříte do světa a k lidstvu. Všichni jsme v tomto vesmírném tanci evoluce a společně zvítězíme.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL


www.ronnastar.com


Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.