Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace
Aktuální dění v Evropě a ve světě - Krátký exkurs do příčin a souvislostí poněkud jinak PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 26 Červen 2015 23:45

Následující článek se zdánlivě, dle jeho názvu, tváří jako světský, jako jeden z těch, kterých jsou na internetu dnes již stovky. To nejméně. Ale není tomu tak. Tento článek je pokusem představit současnou situaci duchovním způsobem. Nabídnout jiný přístup, cestu, k porozumění celé této problematice a k nalezení řešení, jak pro sebe, tak i pro nás všechny, než jak je ve vnějším světě zatím obvyklé. Záměrně nejsou citovány konkrétní situace a události, neboť není záměrem tímto vtahovat čtenáře do nízkých energií těch situací, tak jako to činí mainstream.

Samozřejmě, že není možné se zcela vyhnout připomenutím některých reálných skutečností, které se opravdu dějí. Nicméně jen tak, jak bylo nutné pro zobrazení souvislostí. Smyslem článku je poukázat na složitosti světa, života a nabídnout čtenáři ukázku interdimenzionálního přístupu, který umožní vidět větší, celistvější obraz dění na planetě (v daném případě), lépe pak všemu rozumět a nenechat se těmi v pozadí manipulovat a tedy se umět i rozhodovat ve smyslu Světla, Lásky, neboli míru, přátelství a vzájemné široké úcty všech na planetě. Protože to, co se děje, je jen malou součástí toho všeho, co je dnes na scéně života. A když to neprohlédneme, pak nemůžeme ani najít řešení. A jako jistý bonus může být i uvědomění si, že tento přístup, může napomoci k pochopení způsobu lepšího, širšího vnímání obrazu svého života, jeho pochopení a nalezení východisek pro jeho radostné žití.

 


 

To, co velmi aktuálně hýbe Evropou a také i naší republikou, je velice křehká a třaskavá otázka tzv. imigrace z Afriky. Mnoho lidí se kolem toho rozvášňuje. Někteří jsou v emocích strachu, a vytvářejí k tomu odpovídající představy, jiní planou nenávistí, ať již k těm samotným uprchlíkům či naopak k politikům, kteří toto živelné konání připouštějí a svým způsobem i spoluorganizují. Nicméně, všichni, ať již se zabývají čímkoliv z toho, co prý vidí, všichni se pohybují v realitě v níž není příčina a není tedy ani žádné řešení. Děje se mnoho najednou. Velké množství dějů. Realita je multidimenzionální, mnohovrstevnatá a vše souvisí se vším, vše je vzájemně propojeno. Stejně tak jako život sám, je i tato jeho maličká součást v kvantovém, propojeném stavu multidimenzionálních energií.

Uvádět ten či onen článek, či video, o tom co se kde děje, jak to vypadá, nemá moc smysl. Všichni tak nějak  víme z hlediska nejběžnější vnější roviny reality, co se děje a mým textem není zamýšleno vtahovat do nízkých vibrací těch povrchových dějůAle, každopádně nelze zavírat oči a myslet si, že tak jsem to (pro sebe) vyřešil/a, ale je třeba se s tím seznámit, abychom tomu rozuměli a mohli pak správně, jako Tvůrci, pracovníci Světla, zaujmout postoj.

Pokud to chceme aspoň trochu "rozklíčovat", pak je třeba se na vše podívat jednak z historického nadhledu, ale především  a v prvé řadě z nadhledu duchovní logiky vývoje Vědomí na planetě, v lidské společnosti.  A prvotní co můžeme a musíme říct, je že k tomu dochází z důvodu nárůstu Světla na planetě. Příčiny a souvislosti musíme vidět v boji sil Světla za osvobození lidské bytosti na planetě z pod jha sil temna, které na planetě zatím vládnou. To uvádí do pohybu obě strany. To je motor těch událostí. I my sami k tomu přispíváme a to tím, že vyzařujeme své světlo a ono sílí a temná strana na to reaguje a předkládá nám zátěžové, stresující situace, aby nás srazila na kolena, aby nás dostala do chování, kde tvoříme a pohybujeme se v nízkých vibracích. A pokud my nepochopíme oč vlastně jde a zaujmeme postoj postavený na povrchních závěrech a zvl. pak na hodnoceních z mainstreamu, pak, ať chceme či nechceme, pomáháme opačné straně (tím, že takto vyjadřujeme tomu odpovídající energie).

Jinak řečeno, naše primární chování a jednání, touha nastolit mír a lásku na planetu a v té souvislosti naše sebeočišťování, to vyvolává ten nárůst světelného potenciálu. Ale, pak je třeba, abychom nezůstávali jen na půli cesty, ale uvědomovali si, že to způsobí jednak odhalování temnoty, různých těch nešvarů, lží, podvodů, manipulací a jiného zla na planetě – tedy vyplavování temných nánosů minulosti na těle planety a lidstva, které vznikly i naší činností v průběhu historie a současně, že se tomu ti, co drží moc a nadvládu nad světem budou o to intenzivněji bránit.  A tomu musí pak odpovídat naše jednání. Nemůžeme zůstat k tomu pasivní. Pracovník světla by měl vyzařovat světlo a lásku všude po planetě, i když spí!!!  Dejme si takové programy!!!

Ale vraťme se k  tématu násilné migrace jisté části obyvatelstvo Afriky, k vnějšímu dění. A prchají přes Itálii dál do Evropy, ve velkém se snaží dostat do Velké Británie, probíjejí se také do Francie, chtějí do Německa apod. Při svém vpádu se chovají jak umí -  často drsně,násilně, drze, bez úcty k životům, zdraví a majetku Evropanů, kteří je přijímají, ale také bez úcty a respektu k životům svých vlastních spoluobčanů, stejných uprchlíků jako jsou oni sami, ale jen jiného vyznání než islámského. Chovají se kriminálně – ostatně, z hlediska sociologického složení těchto vln migrantů je zřejmé, že to je především africká spodina, kriminální živly apod., jak upozorňují i samotní afričtí diplomaté A od těchto lidí nelze čekat vstřícné, trpělivé porozumění a přizpůsobování. Jinak řečeno, jdou, z nějakého důvodu do zemí, které v minulosti vpadli do Afriky a tam se chovali také jak uměli – násilně až brutálně, drze, bez úcty k čemukoliv, co tamní lidé žili a kým byli. A tady můžeme vyslovit první závěr - energie se vrací.

Jednou z příčin proč se tohle děje je řešení karmických energií mezi vyspělými zeměmi Evropy a jejich bývalými africkými koloniemi, které v minulosti bez skrupulí vykořisťovali, okrádali a vraždili porobený lid a z jejichž bohatství a vykořisťování práce vzniklo dnešní bohatství těchto evropských zemí a  vlastně celé Evropy, v důsledku provázané hospodářské výměny.

To je i jednou odpovědí na skutečnost proč oni jdou do zemí křesťanských, kde se dožadují pomoci a svých lidských práv a ne do bohatých a stabilních muslimských zemí, kde by byli v souladu s náboženskými zvyklostmi, jako je např. Saudská Arábie, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty atd.

A v té souvislosti by nezaškodilo, resp. spíše prospělo, pokud bychom i my, vyslovili svou omluvu Afričanům za to, čeho jsme se jako Evropané tam celá staletí dopouštěli, jakkoliv žijeme životy v dnešní společnosti a v zemi, která nikdy žádnou jinou zemi nekolonizovala. Ale jde o to, že z hlediska akášické paměti máme či můžeme mít s tím leccos společného a neseme to ve svých energiích. Z tohoto úhlu pohledu pak je patrné, že myslet si, že  je to jen záležitost Británie, Francie, Španělska, Itálie a dalších západních zemí, je iluzorní.

Jiným hybatelem těchto dějů jsou ti, kteří ve skutečnosti na planetě zatím ještě vládnou. Ti velmi dobře vědí v jaké fázi se planeta nachází, vědí, že lidstvo se probouzí, že je to ohrožuje a oni tento proces chtějí minimálně pozdržet, aby mohli realizovat jiná svá opatření, kterými by lidstvo ovládli definitivně a zabránili mu se chopit své síly, své moci, zabránit lidem chopit se sebe sama a své odpovědnosti za život na planetě. Tito lidé vědí jak vznikají různé nálady obyvatelstva, vědí, co udělat a kdy to udělat, aby se v masách odehrálo to či ono  a výsledek byl tím, co očekávají, aby na to mohli navázat pak třeba i válkou vůči někomu, koho určí, vyberou, kdo tedy překáží realizaci jejich plánů, či vlastní něco oni chtějí a jinak se k tomu nedostanou, a pak i lidé, kteří si válku nepřejí budou nadšeně souhlasit. A proto (mj.) byli s předstihem rozbité do té doby stabilní africké státy. Je v jejich zájmu, aby na planetě nebyl klid, aby vznikal chaos, bolest, souběžně, aby narůstala kriminalita, aby se lidé vzájemně nenáviděli a zvl. pak, aby se to dělo také v Evropě, odkud světlo narůstá nejrychleji. Evropa, kde se 70 let nevedla velká válka (když pomineme "humanitární" zabíjení v bývalé Jugoslávii), je klidovou zónou, kde jsou lidé vzdělaní a postupně si stále více uvědomují pozadí, které řídí svět. Tohle je jeden z hlavních důvodů, proč je třeba Evropu rozrušit - snížit úroveň kolektivního vědomí v Evropě aneb, chcete-li snížit jeho vibrační úroveň.

Takže na pozadí toho pak vznikají další vrstvy těchto dějů. Rozbíjí se státy, kde pak silně narůstá kriminalita, k vlivu se dostávají extremisté, zločinci, organizované gangsterské či mafiánské organizace, které posléze, když situace nazraje organizují tuto "migraci za lepším životem" a tvrdě vykořisťují ty, které převážejí za jejich zlatým snem  a oni se pak, po proniknutí do Evropy, toho všeho tvrdě dožadují. Nechápou, že by se měli chovat jako lidé, kteří přišli požádat o pomoc, jsou vlastně hosty. Naopak mají snahu určovat. Děje se tak proto, že jednak v drtivé většině nemají nějak mimořádnou sociální úroveň, jednak proto, že jsou osobnostně odlišní od Evropanů a na nesoulad reagují výhradně silně emocionálně se sklonem k násilí a pak, jim to bylo slíbeno, že se budou mít dobře. Že ne těmi, kdo v Evropě žijí, to nerozlišují.

Jinak řečeno k tomuto: z nadřazené vrstvy reality byly násilně vytvořeny silně disharmonické podmínky v mnoha zemích Afriky, kde se pak již "volně" (a za spolupráce tajných služeb států, které reprezentují nebo zajišťují zájmy nadřazené reality) rozvinuly děje, které mají nízkou vibraci a "živelně" se exportují do jiných částí světa. Přičemž vzniklé "elity" (aneb místní kriminální živly, šéfové band a polovojenských organizací) na území těch destabilizovaných zemí se na tom podílejí, či přímo to pomáhají mafiánským gangům organizovat, jelikož je to pro ně všechny velmi dobrý byznys. Navenek to vypadá, jako zoufalství lidí, kteří potřebují zachránit životy, ale ve své většině (aniž bych říkal, že žijí v nějakém luxusu), jde o organizovaný byznys místních i zahraničních gangů, které se chopily své příležitosti, která vznikla jako následek předchozích kroků (akcí) z nadřazené vrstvy reality.

Jinou, významnou rovinou, která se silně promítá do tohoto současného dění je Islám. Pro velkou část těchto lidí, vč. těch, kteří to organizují, jde o příležitost dobýt Evropu jako Islám, přijít do Evropy coby bojovník jediného správného Boha, jedině správného náboženství. Ale i tato rovina  celého dění, byla spuštěna vědomě z nadřazené vrstvy reality. Např. to, co se dnes a denně ukazuje jako velké nebezpečí, totiž Islámský stát ISIL, byl připravován o několik let dříve aktivní činností us tajných služeb. V návaznosti na jiné dílčí děje. Bojovníci byli cvičeni, jejich infrastruktura organizována, byli vybaveni zbraněmi a penězi, miliony a miliony dolarů, které k nim proudily po tajných linkách. Posléze, když ve jménu jediného a pravého Alláha dobyli různá území, dobyli také tam sídlící banky, které vyrabovali a dostali se tak k miliardám dolarů, za něž jednak nakupují další a další zbraně, cvičí a platí bojovníky a také, financují určitou část oněch tzv. uprchlíků. Ti přicházejí, mnohdy i s nějakým vojenským  výcvikem, ale hlavně s fanatickou myšlenkou nenávisti ke všemu evropskému a křesťanskému. A podle toho se chovají. Vše co je neislámské je uráží a požadují "nápravu". Jeden drobný příklad: V Polsku, v uprchlickém táboře, požadují dodržování islámských zvyklostí. Na námitku, že jsou v křesťanské zemi, přichází odpověď, že všude tam, kde je muslim, je Islámský stát. S těmito primitivními fanatiky je složité se domlouvat. Nepřicházejí s myšlenkou, že se budou muset přizpůsobit kulturním, náboženským, politickým aj. zvyklostem svých hostitelských zemí. Přicházejí s myšlenkou vývozu Islámu a agresivního požadavku přejití na Islám od těch, co je přijmou. Neumějí nic jiného, než jen opakovat že Aláh je veliký a udržovat v sobě nenávist k jinověrcům. Dopouštějí se kriminálních činů – loupí, vraždí, znásilňují (dokonce je to v  pořádku podle jejich vykladačů Islámu), terorizují a vykřikují oslavná hesla o Aláhovi.  A to je přesně to, co, jak to nazývám, nadřazená vrstva reality, nebo také prediktor, potřebuje.

Navíc, Islám nelze přizpůsobit principům demokracie a lidských práv, jak je známe z vyspělejšího světa. Islám je silně patriarchální náboženství, které ženu vytlačilo výrazně více mimo společnost než tomu bylo v křesťanství. Dle Islámu může např. muž ženu (svou manželku) bít, jelikož to dělá pro její dobro, vychovává ji, žena je totiž dle jejich náboženské ideologie na úrovni zvířete atd. Nemá to smysl vše vyjmenovávat. Existují různé výklady Islámu, od nějak umírněných až po extremistické, které propaguje ISIL či dříve Al-Kajdá. Patriarchálnost islámské společnosti se promítá do ostatních sfér společnosti vč. politiky a státmí správy. Atributem takové společnosti je také bezvýhradná poslušnost. I proto v tuto dobu je tento vývoz Islámu do Evropy, do křesťanských zemí, pro "prediktora" velmi potřebný. Jistá Islamizace Evropy, příp. úplná, jemu (tj. vládcům planety) vyhovuje, neboť brzdí demokratizaci společnosti, osvobozování člověka.

Jak jsem uvedl v úvodu, nechci psát o jednotlivých různých projevech toho, co se děje, v té které rovině reality, nechci uvádět výčet negativních jevů, chci uvést jen obecné některé hlavní úrovně dějů, reality, aby tak bylo možné poukázat na složitou, provázanou komplexnost všeho. Abych poukázal na to, že je třeba, pokud chceme hledat řešení, že se nesmíme zastavit u těchto jednotlivostí, jelikož tak nepoznáme příčinu a nic nemůžeme vyřešit. Řešení vždy tkví v základní příčině. Jako když hledáme základní příčinu nemoci. Také víme, že dávat léky na symptomy nemoci nic neřeší.

Tady, v této záležitosti, je nutné prohlédnout skrze různé vrstvy reality a vidět za tím vším hlavního režiséra a scénáristu. Ten není imaginární, je fyzický a pochopitelně nejde o jednu osobu, ale o příslušníky nejvyšší vrstvy finančního a politického světa, kde mezi nimi jsou jednotlivci s nejvyšším vlivem.

Pokud budeme se zaměřovat na to, že někde se stalo to či ono, pokud se budeme zaměřovat na různé dílčí negativní děje, pak se chováme přesně podle zadání "prediktora", tak jak to potřebuje. On pak může na pozadí toho všeho konat akce vedoucí ku jeho prospěchu, tzn. k upevnění moci dosud vládnoucích kruhů a způsobů vládnutí.

Je to součást transformačních procesů na planetě. Ty nemůžeme zastavit, již také proto, že nechceme, ale můžeme je zmírnit v jejich projevech a následcích a dosáhnout tak opaku toho, co naplánovali vládci. My víme, že probíhá transformace planety a lidstva: Proto musí vše zastaralé vystoupit do popředí, musí to být přijato a očištěno, a na tom všem si lidé musí uvědomit ten scénář. Že nejde o ty vnější projevy, ale o jejich skryté, neviditelné, hluboké vnitřní příčiny a souvislosti. Musí si uvědomit tu hru, jakou s nimi /s  námi dualita hraje. Lidé si musí uvědomit, že vše se v současném světě děje tak, jak jsme to my lidé umožnili a umožňujeme. Že jsme odevzdali svou vnitřní osobní moc těm, kteří vládnou. A je jedno, jestli tu moc získali od nás čestně, falešnými hesly a sliby ve volbách nebo nějakou historickou manipulací s geny. Podstatné je, že to tak je a že je na nás, abychom si ji vzali zpět.

Jediné, co můžeme udělat pro skutečné vyřešení (byť řešení nepřijde za týden...) je, že to vezmeme na vědomí s porozuměním celého děje, odpoutáním se od dílčích dějů, které a záměrně, odvádějí pozornost jinam a do nízkých vibračních úrovní, a budeme systematicky vyzařovat Světlo. Spíše čisté Světlo a Lásku záměrně a cíleně posílat, bez osobních předpojatostí, strachů a jiných zbarvení, nanejvýš  s vizí univerzálně mírového, přátelského světa. A stát pevně ve svém středu, ve svých Srdcích a nepodléhat strachům, pochybnostem, ani nenávisti či nepřátelství vůči lidem, kteří byli na nevědomé úrovni použiti pro egoistické cíle někoho hodně, hodně v pozadí, byť se chovají často opravdu hnusně. Uvědomme si, že ten kdo pochopil, ten vyhrál.

A také, vezměme si příklad z onoho zmiňovaného Islámu. Uvědomme si, že muslim se 5x denně modlí. Jinak řečeno, v jednu chvíli, ve stejný moment, se modlí milarda muslimů a systematicky zásobuje energetické pole lidstva touto energií. Uvědomujete si jak silný egregor vznikl a je tím živen??  To nám pak může dát odpověď na to, jak je možné, že evropské země, státní správa, systematicky ustupují. Že všude tam, kde muslimové přišli a říkají toto nás uráží, že se jim vše přizpůlsobuje? Chápete tu sílu té energie? Chápete také tu valící se masu, co ji (také) tak silně, masově, žene do Evropy?

Bylo by mi jedno jestli je tady Islám, nebo cosi jiného, pokud by to s sebou neslo úctu k životu, mělo to respekt k názorům druhých, k odlišnostem druhých, mělo to v sobě zakořeněno mír a přátelství jako výchozí princip. Ale islamisté jednají z pozice agresivní podoby Islámu (v souladu se zadáním prediktora v hlubší vrstvě reality). Z pozice nadřazenosti a odmítání respektu k jinému.

Je to ale součást této fáze transformace lidské společnosti. Pochopíme-li to jinak, jako boj mezi náboženstvími, státy apod., nic nevyřešíme a jen necháme zase moc, těm, kteří kdyby tady včera nebyli, bylo už pozdě, hovorově řečeno.

Proto denně posílejme Světlo celému lidstvu, celé planetě, bez výjimek. Vč. i těm, kteří nám nyní vládnou, kteří se snaží s námi manipulovat, neváží si nás a na našich životech a zdraví jim skutečně nezáleží. Všem posílejme Lásku, Světlo a nanejvýš s vizí míru, přátelství, lásky, vzájemného respektu, vysoké kulturní a sociální úrovně všeho lidstva, zdravého životního prostředí atd. Nanejvýš to vkládejme do našich vizí, do našich myšlenek, když posíláme Světlo a Lásku. Tento vrcholný cíl. I požádejme Bytosti Světla, aby nám s tím pomáhaly – andělé, archandělé, nanebevzestoupení Mistři, ale i další. Ono se to pak bude dít těmi nejlepšími cestami. Ale je třeba denně, denně, denně.

Napsal: Láďa Mlčák, www.transformace.info

 

 

Vyhledávání