Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Poselství Archanděla Michaela, květen 2010 od Ronny Herman
Poselství Archanděla Michaela, květen 2010 od Ronny Herman PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Čtvrtek, 03 Červen 2010 11:14
Poselství od archanděla Michaela přijaté paní Ronnou Herman v měsíci květnu 2010.

NALÉHAVÁ VÝZVA SLUŽEBNÍKŮM SVĚTA

„Milovaní mistři, vy, kdo jste sémě hvězd, souzníte se zvukem hlásné trubky, jenž se rozléhá tímto vesmírem1. Přišli jste sem z předalekých hvězdných systémů, galaxií a slunečních soustav a přinesli jste s sebou bohaté kosmické informace, které byly uloženy ve vašich myslích pro budoucí využití. Museli jste splnit velmi přísné požadavky a složili jste posvátné sliby. Souhlasili jste, že přijdete na Zemi během těchto vývojově významných dob a budete inkarnováni za velmi různých a často složitých a těžkých okolností. Učinili jste závazek, že až přijde čas vstoupit na stezku povznesení, dovolíte nám odložit vaši svobodnou vůli, abychom mohli učinit jakákoli opatření, jež budou považována za nutná pro vaše probuzení. Pro mnohé toto vyústilo ve spojení Duší a jiní, kteří se již probudili k Vědomí Duše, byli připraveni na spojení s určitou stránkou svého Vyššího Já. Když se Duše nakonec plně spojí s Posvátným Srdcem, je to vznešené opětovné shledání impozantních rozměrů. Když se ve vašich úmyslech snoubí moudrost s láskou a je navenek promítána v nejvyšší čistotě, stanete se mocným zdrojem energie Posvátného Ohně.

Toto probuzení vyústilo v hromadnou svatou nespokojenost v řadách této předsunuté hlídky. Všichni jste zažili některé významné transformace, které se děly hromadně, a také jste mohli pozorovat či být ovlivněni zrychlenými změnami, které se na Zemi udály a stále k nim dochází i dnes. V této skupině je většina z vás, kteří se vědomě rozhodli znovu uchopit své Božství jakýmkoliv způsobem, k němuž vás to táhlo. Svolili jste k tomu jít příkladem a činit vše, co bude ve vašich silách k ulehčení cesty ostatním, aby mohli střežit Světlo, ukazovat cestu a stát se Služebníky Světa. V minulých dobách byl proces povznesení dostupný pouze těm, kteří byli ve své inkarnaci zasvěceni a stali se učedníky, jejichž posláním bylo ukotvovat tolik Božského Světla a probudit tolik kosmického vědomí, kolik by jen bylo možné. Takové doby jsou pryč. Nyní nastal čas hromadného povznesení, neboť všechny planety, sluneční soustavy a galaxie v tomto univerzu jsou do procesu povznesení zapojeny. Kola Stvoření stále rotují ve spirále dolů či nahoru, dovnitř či ven, v závislosti na stávající kosmický cyklus.

Poznámka 1:  Sémě hvězd (Star Seed), někdy také Staré Duše, jsou Duše/lidé, kteří v tomto Univerzu a možná i Omniverzu strávili  již velké množství životů. To znamená, že ke svému individuálnímu vědomí jsme přišli před dlouhou dobu a prožili jsme mnohé, mnohé životy a zkušenosti jako spolutvůrci. Duše Sémě hvězd stojí v předvoji procesu povznesení a ukotvují na Zemi vyšší frekvence Světla. (ze slovníku R.H.)

Během uplynulých několika let pozemského času jsme vydali pokyny, jak stavět Světelné/Energetické Pyramidy v páté dimenzi. Nyní je již dokončena velkolepá Světová Pyramida, kterou věrně navštěvují miliony drahých duší, aby mohly vdechovat Pevné Částice a čistou Božskou Esenci Stvořitele. Když je žádáno nejvyšší dobro pro celé lidstvo, pro Zemi i veškeré Stvoření, aktivuje se vaším láskyplným úmyslem tento Elixír Života a je vydechován do rozsáhlých Světelných schránek umístěných v pyramidě. Esence vaší Lásky je pak tisícinásobně zvětšena a využita nejvýše prospěšným způsobem Božstvy a andělskými silami. Dle Univerzálního Zákona musí nutně přijít doba, kdy všechny vědomé Duše začnou navracet část Božských darů Lásky a Života, jichž se jim dostávalo. Když sami sdílíte obdržené dary Pevných Částic se Světovou Pyramidou, plníte tím jako aktivní a láskyplní spolutvůrci své závazky vůči našim Božím rodičům. To je nejvyšší a nejúčinnější forma desátek. Je důležité dělit se o své pozemské bohatství, ale ještě mnohem důležitější je dělit se o dary a nadání Ducha.

V uplynulých letech se mnozí z vás podíleli na stavbě Skupiny Pyramid v páté dimenzi na četných strategických místech na Zemi. Instrukce, které vám dáváme, mají být často přípravou na realizaci většího plánu, který se projeví v budoucnu. Nyní je doba na to, abychom se věnovali přípravě na sjednocení Služebníků Světa. Za tím účelem se světové pyramidy začaly postupně spojovat v jednu obrovskou vznešenou pyramidu v nejvyšších sférách páté dimenze. Tato pyramida není tak velká jako Světová Pyramida – je zde jeden zásadní rozdíl. Světová Pyramida byla stvořena pro celé lidstvo, aby bylo umožněno komukoli přijít a rozmlouvat zde s naším Otcem/Matkou Bohem, s nádhernými Bytostmi Světla a s andělskými silami. Je to místo sloužící k vyjádření vděčnosti a vzdát poctu našim Božím rodičům, Nejvyššímu Stvořiteli a mocným silám nebeské říše. Je to posvátné místo ve své nejvyšší formě a všichni ti, kteří touží po blaženém prožitku Jednoty a chtějí sdílet duchovní hojnost bezpodmínečnou lásku, zde mají své pevné místo. Lze ji nazvat velkou Nebeskou Katedrálou, neboť v budoucnu zaujme místo mnohých svatostánků, zatímco světová náboženství začnou přijímat učení vyspělé moudrosti, předávané naším Otcem/Matkou Bohem.

Pyramida Služebníků Světa bude vyhrazena pro ty, kteří jsou již na cestě k mistrovskému sebeovládnutí a kteří získali právo dělit se o své poznání a moudrost s ostatními. Stejně jako v případě Světelných Měst máte nejprve vstoupit do své osobní pyramidy a teprve odtud pokračovat v cestě k Pyramidě Služebníků Světa. V blízké době Vám poskytneme další pokyny týkající se smyslu a přínosů Pyramidy Služebníků Světa. Snad není nutno dodávat, že toto je pro vás jedna z největších příležitostí sloužit lidstvu a Zemi.

Pamatujte, že iniciace je nyní událostí skupinovou a nedosahuje jí každý zvlášť. Musíte projevit vůli pomoci těm, kteří jsou prozatím na své cestě za vámi, aby se postupně spolu s vámi pozvedlo celé lidstvo. Duše přirozeně tíhne ke kolektivnímu vědomí. Právě Duše touží po opětovném sjednocení, ne ego a individuální osobnost. Postup po Cestě vyjasňuje vědomí Duše a kolektivní vědomí.

Miliony drahých Duší teď procházejí tím, co lze nazývat iniciačním procesem, my to však raději považujeme za přirozenou součást procesu povznesení. Jak možná již víte, vzestup je neustále pokračující, vyvíjející se proces, nikoli cíl jako takový. Také byste si měli být vědomi toho, že různě fáze vzestupného procesu jste v minulosti již prožili mnohokrát, v nespočetných místech i realitách.

Jako uchazečům jdoucím po Cestě vám postupně budou odkrývány další a další kosmické pravdy. Avšak neměli byste přitom zapomínat, že se budou stále rozšiřovat dílčí principy věčné moudrosti, čímž do sebe začlení jedinečné zákony, pravidla a pravdy o další úrovni existence v nekonečném cyklu vědomého vzestupu. Pamatujte, poznání musí být šířeji zapojeno a užíváno náležitým, účelným způsobem, aby se proměnilo v moudrost. Duchovním/lidským bytostem se podařilo vyvinout nadsmyslové schopnosti, za účelem možnosti čerpat z bohatého zdroje informací jejich vlastní Posvátné Mysli. S pomocí fragmentů jejich Duševního Já, roztroušených v celém univerzu, se pak postupem času také naučí získat inspiraci a dokonalejší informace z vyšších dimenzí.

Nadsmyslové vědomí/Vyšší Já je spojením k Duchovním sférám. Ze začátku budete možná prožívat záblesky inspirace/informací prostřednictvím vašich intuitivních schopností a během meditace. Schopnosti mysli uchazeče jdoucího po Cestě výrazně zesílí a budou lépe uchopitelné při použití vzorců Posvátné Mysli ve vyšších frekvencích. Po napojení na vyšší sféry struktury mozku mohou začít ve větším množství vyprchávat vzpomínky na minulé události následkem opouštění sféry instinktivního myšlení a směřování k Vyššímu Vědomí. Vzestupem je mysl rozšířena a bytost přechází z jednoho stavu vědomí do jiného. Uvědomění se postupně rozšíří na celé lidstvo, Zemi, sluneční soustavu a její řízení. Důraz již pak nebude kladen na malé já. Konečným cílem je stát se galaktickou Bytostí a postupně přejít k univerzálnímu, úplnému vědomí.

Milovaní, neustále se snažíme vám dávat nejvhodnější informace a pomoci vám porozumět tomu, co se právě odehrává, poskytnout vám rozhled o tom, co lze očekávat, a navrhnout metody, nástroje a cvičení, abyste vývojem prošli snáz a s co nejmenšími obtížemi skrze dar milosti (což je vytříbená energie Karmy). Avšak jako vždy vás upomínáme, abyste za své přijali pouze takové myšlenky, které souzní s vaším srdcem a s vaší Duší. Nemáte již slepě kohokoli následovat, nýbrž uchopit a ovládnout svůj osud. Proto musíte neustále tříbit svou bystrost a rozeznávací schopnosti. Existují mnozí oddaní poslové vyššího moudra, kteří zasvětili svůj život cíli přivést vás k učení moudrosti pro současná i budoucí období světového rozšířeného vědomí. Usilují o to, aby vám poskytli ty nejužitečnější informace, ovšem v rámci toho nemusí vždy usilovat o přesnost a bezchybnost. Budou známí skrze své činy. Negativita je nemůže zastavit v plnění jejich poslání.

Nyní nastal čas pro ty z vás, kteří jste své spektrum Světla a Stínu navrátili do přijatelné míry duality, abyste započali proces otevírání komunikačních cest s Bytostmi Vyšších Sfér. To znamená, že jste završili velkolepý úkol vyčistit většinu svého karmického dluhu a váš energetický otisk nyní vyzařuje převážně pozitivní, příznivé vibrační frekvence. Také to znamená, že jste úspěšně obnovili pouto se svou Posvátnou Myslí, Posvátným Srdcem a mezi nimi navzájem. Mnozí z vás začali dostávat podněty, inspiraci a zprávy od svého Vyššího Já, od svých průvodců či od zvláštních andělských pomocníků. Rádi bychom vás upozornili, že uskutečnit bez předchozího období přípravy a zkoušek spojení s těmito vibracemi a začít přijímat informace od některých vyspělých Bytostí Světla, Pánů Světla nebo vyšších sfér, kde dlí andělé, je velice neobvyklé. Žádáme vás proto, abyste postupovali pomalu a nechali své Vyšší Já, aby vás vedlo. Tím budete moci vytvořit pevné spojení s vesmírnými frekvencemi vyšší inteligence a postupem času bezpečně přejdete k vyspělejším učitelům vesmírné moudrosti.

OTÁZKA: „Můžete prosím vysvětlit pojem KAUZÁLNÍ TĚLO?“

Kauzální tělo je aspektem vašeho Vyššího Já či nad-Duše. Nachází se ve Vyšší Mentální Rovině. Je v něm nashromážděno vše pozitivní, co jste během svého života uskutečnili či vytvořili. Je možné, že během některých vašich životů toho bylo do této vaší sbírky božských činů přidáno jen velmi málo. Nicméně v jiných důležitých životech jste obětovali a dobře sloužili, takže postupem času mohlo množství vámi nashromážděných nebeských pokladů značně narůstat. Cesta k první sféře/aspektu vašeho Vyššího Já je tudíž otevřena a moudrost a dary v něm obsažené začínají proudit do skladby vašeho mozku i do fyzické schránky. Postupně se vaše lidské vědomí úplně spojí s Vesmírnou Inteligencí.

OTÁZKA: „Pomůže tonizace2 správně roztočit čakry?“
Do určité míry. Zvuky tonizace se započne proces uvolnění disonančních či neharmonických forem myšlení z čaker a tyto éterické rotující energetické víry postupně vyzařují Životní Energii o specifických frekvencích tak, jak jim to bylo původně určeno. Tento proces je velmi postupný, neboť nevyrovnané energie jsou vypuštěny do systému čtyř těl, fyzického, mentálního, emocionálního a éterického a teprve po čase se vpustí do světa forem skrze zákon Kruhu či vzorec Nekonečna. V minulosti bylo nutné, abyste nějakým způsobem zakusili to, co jste stvořili, abyste napravili své negativní karmické činy. Jinými slovy tyto negativní energie rozvíří cosi ve vaší realitě tak, abyste měli možnost je přeměnit a jejich vibrace přeměnit na vibrace harmonické. Tím, jak jsou negativní vzorce uvolňovány, se čakry správně a rychleji roztočí.
Poznámka 2: posilování, uvedení do stavu napětí

Pozitivní myšlení a činy způsobí, že čakry vyzařují do světa vyrovnané a harmonické vibrační vzorce, což v důsledku vyústí v mistrovské sebeovládnutí a Osvětlený stav Bytí. Proto je tak důležité používat denně Fialový Plamen pro přeměnu neharmonických energií, abyste nemuseli prožívat proces příčin a důsledků způsobený vašimi nevyrovnanými myšlenkovými formami. Je výhodnější je přeměnit Fialovým Plamenem Transformace. To vám napomáhá posunout se do stavu nazývaného Stavem Milosti.

Moji stateční, žádám vás, abyste upevnili své duchovní brnění přednostmi a ctnostmi Prvního Dne Boží Vůle / Moci: uceleností, udatností, pravdou a odhodlaností, zatímco společně kráčíme vpřed jako služebníci Světa. Zavazuji se k tomu, že vás budu vést a ochraňovat do té míry do jaké to umožňuje univerzální zákon. Jako služebníci Světa společně pod vedením Vesmírné Rady Světla neselžeme. Jsme vámi velmi potěšeni.“

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

přijala Ronna Herman

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: www.ronnastar.com. Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky. 
 

Vyhledávání