Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Gabriel a AA Naděje - Naslouchání srdeční čakře
AA Gabriel a AA Naděje - Naslouchání srdeční čakře
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 14 Únor 2013 13:11
Poselství od Archanděla Gabriela a Archanděla Naděje - přijala Natalie Glasson 04/02/13

      "Milovaní Archandělé Gabrieli a Naděje, volám vaši láskyplnou přítomnost, aby stanula přede mnou a zabalila mne zcela do vaší bezpodmínečné lásky. Když přijímám vaši lásku, podporu a jasně zářící světlo, povzbuzuji svou vnitřní pravdu, aby se stala i mou vnější pravdou rozvíjející se z mého nitra.

      Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás a svoluji, abyste vylili na celé mé bytí svou hluboce milující energii, ale zejména do mé srdeční čakry a také do mé planetární srdeční čakry, solární srdeční čakry, galaktické srdeční čakry, univerzální srdeční čakry, multiuniverzální srdeční čakry a mé kosmické srdeční čakry. Žádám, aby vaší hlubokou andělskou láskou byla má srdeční čakra aktivována, probuzena a doširoka otevřena. Mým největším přáním a záměrem je propojit se se svou srdeční čakrou plněji a stát se jedním s energií svého srdce, se vším, co srdce umožňuje a poskytuje, aby mi pomohlo. Žádám, aby má srdeční čakra byla harmonizována, léčena a aby se manifestovala skutečná jasnost, aby má srdeční čakra byla křišťálově čistou studnicí bezpodmínečné lásky. Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, veďte mě a ukažte mi, jak mohu umožnit své srdeční čakře, aby byla křišťálově čistá a plná mocné energie jasnosti a pravdy.

      Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás, abyste pracovali s mou duší, aby se vyjasnil jakýkoli zmatek, nedorozumění a chybná pojetí, která mohu mít vůči sobě sama a své srdeční čakře. Umožněte energii či pohledu, který mi brání pohlížet a chápat svou srdeční čakru jako ryzí a čistou studnici pravdy bezpodmínečné lásky a jasnosti. Má srdeční čakra je božsky sladěná, propojená a v jednotě s mou duší, má srdeční čakra je mocným zdrojem vedení v mé realitě.

      Už si nepřeji kráčet po své duchovní a fyzické cestě na Zemi slepý k vedení svého srdce a duše. Už si nepřeji zažívat slepotu, i když mám schopnost vidět, naslouchat a rozumět božskému a pravdivému vedení své duše a své srdeční čakry. Má srdeční čakra je vyjádřením mé duše, jejím vedením, moudrostí a božským plánem pro mě zde na Zemi. Nyní žádám a volím si být jedním se svou srdeční čakrou, naslouchat, vidět, cítit a přijímat vše, co mi má duše skrze srdeční čakru nabízí.

      Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, když v jednotě pracujete s mou duší, srdeční čakrou a mou božskou vnitřní pravdou, prosím, odstraňte veškerou slepotu, která mi nedovoluje vidět pravdu a jasnost mé srdeční čakry a duše. Prosím, odstraňte veškerou hluchotu, která mi nedovoluje slyšet a naslouchat mé srdeční čakře a duši s křišťálově jasným porozuměním. Prosím, odstraňte všechny energie a pohledy, které mi zabraňují v komunikaci a sdílení bezpodmínečné lásky mé duše a srdeční čakry. Už si nepřeji či nevolím jít cestou, kde stále zažívám oddělenost od své duše a srdeční čakry, přeji si a volím si být jedním se svou duší a srdeční čakrou a zažívat božské vedení, hlas, pocity a pravdu své srdeční čakry a duše s křišťálově čistou jasností, aby každý krok, čin, rozhodnutí a myšlenky, které vytvářím, byly zformovány z hlubokého a opravdového vědění, vedení a pochopení v mém nitru.

      Jsem si zcela a naprosto vědom, že právě teď je čas, abych skutečně umožnil celému svému bytí, energetickému systému a tělům, vědomí, čakrám, mysli a emocím, aby se probudily do pravdy mého bytí. Ale zejména je nyní božsky načasováno, že vidím, vnímám, uznávám a přijímám svou pravdu, vnitřní vedení a jasnost s lehkostí v každém okamžiku svého života. Již nejsem obklopen mlhou nevědomí, zapomnění, iluzí a zmatku, zcela vymazávám toto vědomí a existenci, volím si přijmout sebe sama jako bytí pravdy, nepodmíněné lásky a božského vyladění na stálou schopnost vidět, vnímat, naslouchat, uznávat a přijímat vedení a jasnost své srdeční čakry a duše s naprostou lehkostí v každém přítomném okamžiku.

      Nyní vidím,
      nyní naslouchám,
      nyní uznávám,
      nyní přijímám,
      nyní vnímám pravdu, božské vedení a přítomnost své srdeční čakry a duše.

      Milovaný Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás společně se svou srdeční čakrou a svou duší, abyste mi pomáhali tím nejshovívavějším způsobem. Děkuji s hlubokou vděčností.'
"    
 
Milované majáky světla na Zemi, přicházíme k vám jako spojené vědomí a láskyplná energie Archanděla Gabriela a Archanděla Naděje. Hluboce si přejeme se s vámi podělit o naši invokaci, abychom podpořili rozvoj, neustávající probouzení a objevování vaší srdeční čakry. Je pravda, že jako maják a příklad Stvořitelovy lásky na Zemi už nemůžete na Zemi kráčet či bloudit jen tak bezcílně, činit rozhodnutí a volby vycházející z vašich tužeb, mysli či ze zvyku. Nyní je čas, abyste poznali plněji svou srdeční čakru a její božský účel a roli ve své realitě. Slovo 'bezcílně' je nesmírně důležité, protože v minulosti jste možná nezažili hnací sílu a jasný cíl jako energii, která sídlí ve vašem srdci, abyste dosáhli toho, co je správné a nutné. Nyní je čas, abyste zacílili svou energii ze srdce, stejně jako když zacilujete záměr do centra svého srdce. Je čas starat se o svou srdeční čakru a odstranit štíty, mlžný opar a zdi, které vám možná zakrývají zrak a sluch, abyste se mohli plněji propojit v jednotě se svou srdeční čakrou a duší.  

      Je také zásadní, abyste si dovolili zaměřit se na naslouchání všemu kolem vás i ve vás. Existuje aspekt lidství, který je lenivý a schází mu schopnost naslouchat. Když si dovolíte naslouchat pravdě v sobě a kolem sebe, nevyžaduje to žádný z vašich moderních přístrojů či technologií, aby vám pomáhaly a ve vaší realitě vás podporovaly. Dovolte si naslouchat Stvořitelovu univerzu; vše, co žádáte, potřebujete a přejete si pochopit je v tichu, energii, světle a lásce tohoto Stvořitelova vesmíru. Vždy je tu aspekt vašeho bytí, který je vyladěn a naslouchá univerzu, ale nyní je třeba tuto schopnost a přirozený instinkt rozvíjet, rozšířit a vědomě prožívat. Tím, že každý bude naslouchat Stvořitelovu vesmíru, tím budete vědomě shromažďovat a manifestovat vědomí moudrosti, vědění a pochopení, které umožňuje osvícení a rozpuštění všech aspektů reality, které se zdají být problematické, ať už jde o vaši osobní realitu či realitu, kterou spoluvytváříte s každou duší na Zemi. Spíše než vycházet z vašeho vlastního vnímání, zvyků a myšlenek, abyste vytvářeli obecné vědomí Země, mohli byste vycházet z moudrého vědomí ve Stvořitelově vesmíru, aby proniklo do obecného vědomí a obecného spolutvoření lidstva.

      Je také na místě naslouchat prostředí a lidem kolem vás; často vytváříte energie a přitahujete lidi do své reality a přesto nenasloucháte poselstvím, která předávají energeticky. Někdy, když nasloucháte energiím a lidem kolem sebe, dokonce i prostředí svého domova či pracovního prostoru, začnete si všímat harmonie či disharmonie. Možná je to něco tak jednoduchého, jako že vám neslouží určité barvy nebo vibrace lidí kolem vás se vám pokoušejí ukázat určité oblasti, kde je třeba vaší pozornosti a růstu.

      Skvělým cvičením je také naslouchání svým vnitřním energiím, svému vnějšímu prostředí a naslouchání Stvořitelovu vesmíru, bez posuzování pozorovat podobnosti a rozdíly, které lze zaznamenat. Nezapomeňte, že neposloucháte jenom svýma fyzickýma ušima, ale i svýma vnitřníma ušima, podobně máte vnitřní schopnost vnímat a brát na vědomí, dokonce máte schopnost vědět nebo rozumět. Můžete toho dosáhnout tím, že si ve svém bytí udržíte prostor klidu, pozorování, bdělosti a vědomí. Pamatujete-li si, když vám někdo naposledy nahlas četl, i když jste měli v úmyslu poslouchat, vaše mysl se možná zatoulávala k jiným myšlenkám, vaše emoce možná vytvářely nesouvisející pocity, možná jste nebyli zcela přítomní, pozorovali jste a napojovali se na čtoucí osobu a říkaná slova. Možná jste si poté nebyli schopni vzpomenout, co bylo řečeno. Kdybyste si bývali dovolili být v onom okamžiku plně přítomní, byli byste vystupňovali svůj zážitek a také byste byli schopni si vzpomenout či přehrát vše, čemu jste rozuměli a co jste zažili. Zaměření se a dovolit si být přítomen a také pozorování vám umožňuje naslouchat na mnoha energetických úrovních a tím i získat vnitřní vedení svého srdce, duše, prostředí, lidí a Stvořitelova vesmíru. Díky schopnosti jasně a pravdivě vidět, naslouchat a vnímat svou vlastní srdeční čakru a srdeční čakru každého člověka se v zemské realitě projeví větší přítomnost lásky, aby ji mohli zažít všichni. Prožitek lásky bude vaším tvořením, ukotvováním a projevem. Každý čin, krok, myšlenka, proces a reakce, kterou učiníte, ovlivňuje vzestup vašeho vlastního bytí i lidstva, takže je správné, když si dovolíte opravdu naslouchat na hlubší úrovni všemu, co je ve vás i kolem vás a pak si na základě soudnosti a vnitřního vědění vyberete takové kroky a činy, které opravdu chcete.

      Když říkáme naslouchejte, myslíme tím naslouchání vašimi smysly, naslouchání energii či energeticky.

      S hlubokou bezpodmínečnou láskou

      Archanděl Gabriel a Archanděl Naděje (Hope)

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání