Posvátné pravdy - Poselství Matky Marie Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 17 Duben 2012 12:53
Přijala Natalie Glasson, 6.4. 2012

      Sdílím s vámi lásku a mír ze svého bytí; v této době přichází tolik nádherných zkušeností a příležitostí a mou velkou touhou bylo vytvořit s vámi spojení světla, lásky a porozumění, které by vám pomohlo ve vaší realitě. Je mým přáním, abyste v této době na Zemi uznali svou srdeční čakru jako centrum síly, odkud může nastat změna, manifestace a posílení. V každém okamžiku z vašeho srdce vychází pravda a to může způsobovat období zmatku či hluboké jasnosti, ale když pochopíte tu velkou práci vaší srdeční čakry, jak přináší a zpracovává pravdu, můžete se začít pohybovat s energií pravdy místo proti ní. Když jsme v lidském těle, často nás učí, abychom šli proti energii pravdy v našem srdci a bytí, ale odpor proti pravdě nyní na Zemi začíná mizet. Často se stává, že pravda, jinak nazývaná moudrost či intuice, se rozvíjí ze srdce, které mysl, k tomu naprogramovaná, ignoruje či se staví proti pravdě srdce; nyní ale vidíme, jak se srdeční čakra mnoha lidí s neustále se vynořující energií pravdy více a více otevírá. Díky větší síle této pravdy pozorujeme tření mezi myslí a srdeční čakrou. Někteří si uvědomují, jak jsou jejich myšlenky zmatené - v jednu chvíli může být myšlenka velmi inspirativní a pak ji zastře mrak myšlenky negativní či zmatené. Toto je bitva mezi myslí a srdeční čakrou. Stává se čím dál více důležité zaměřit svou pozornost na srdeční čakru. Vaše srdeční čakra je centrum lásky ve vašem bytí, ale také potřebuje vaši podporu, když jí posíláte lásku.

      Můžete zavolat své andělské průvodce nebo velké skupiny andělů a požádat je, aby se na vaši srdeční čakru zaměřili a posílali svou milující energii té nejvhodnější vibrace do jejího středu i okolí. S pocitem, že vaše srdeční čakra je neustále podporována a obklopena láskou, zjistíte, že čakra se opravdu začíná projevovat jako centrum síly, zdroj lásky ve vašem bytí. Možná pocítíte, že je vaše čakra více zenergetizovaná a rozšiřuje se a milující energie, která ji obklopuje, umožní pravdě vaší srdeční čakry, aby vystoupila ven v doprovodu lásky. Odpor mysli, který je pro lidské bytí přirozený, se začne zmírňovat. Mysl přestane se svými žertíky se zmatky, zapomnětlivostí či nepochopením, ale společnou prací s centrem síly srdeční čakry se uvolní. Dostane se do bodu, kde jak vidíme, se mnoho lidí cítí, jakoby měli nový život či udělali krok vpřed na své duchovní cestě, protože se jejich mysl a srdeční čakra propojily v jedno a pravda proudí hojně jako krev proudí tělem.

      Je často třeba znovu vyladit propojení mysli a srdeční čakry, protože srdeční čakra se stále vyvíjí a proto jsou nutné hlubší vazby, aby zabezpečily mohutnější proud energie a pochopení. Můžete zavolat anděly Devátého paprsku, jehož barva je modrozelená, aby se vám přiblížili a vaši sdeční čakru obklopovali každý den láskou. Požádejte je, aby posílali lásku do samotného jádra vaší srdeční čakry a také obklopili její okraje. Andělé Devátého paprsku k vám vždy přijdou s hojností lásky a radosti, o kterou se s vámi rádi podělí jakýmkoli možným způsobem. Uvědomte si, prosím, že díky energii pravdy, která vychází z vaší srdeční čakry, budete možná muset mít sami se sebou trpělivost a dopřát čas svému tělu i celému bytí, aby tuto pravdu zpracovalo, než ji vy sami budete schopni plně pochopit a vůbec přijmout. Často je to tak, že pravda ukrytá v naší duši je spojena s minulými životy, a tak se může objevit odpor nebo dokonce vzpoura, když pravda znovu vyjde na povrch vašeho bytí; můžete onemocnět, měnit náladu, cítit se vibračně dole či nevyrovnaně a zmateně. Je to, jakoby se tělo, mysl nebo vaše energie vzepřely energii pravdy, která se vynořuje, což je způsob ochrany před bolestí či nepříjemnými pocity z minulosti. Je také pravda, že bolest se často již rozpustila, ale energetický vzorec je stále vrytý do vaší paměti nebo energetické paměti a tak se objevuje reakce. My vidíme pravdu, jak se ve velkém vynořuje, ale také vidíme lidi trpět, jakoby ta pravda byla závažím či břemenem na jejich energiích. Toto lze změnit silou lásky. Jestliže láska obklopí srdeční čakru, umožní to pravdě, aby se vynořila pod její ochranou. To také znamená, že v celém vašem bytí bude žít více lásky, která vymaže energetické vzpomínky na bolest spojené s odhalující se pravdou. Díky lásce aktivně pracující s vaší energií a díky porozumění vzorcům bolesti často spojených s pravdou, budete schopni ochránit své zdraví a pocit pohody a to vám umožní hlubší propojení a jednotu mezi vaší srdeční čakrou a celým vaším bytím.

      Dovolte si být své srdeční čakře větší oporou a uvidíte, jak se rozvine do centra síly vašeho bytí.

      Všímáme si, že nyní se na Zemi staly výrazně nápadnými První a Šestý světelný paprsek, je to jakoby se jejich energie vzedmula a objala celou Zemi. První paprsek má energii Boží vůle, síly, odvahy a zplnomocnění shrnutém v některých úrovních Stvořitelova vesmíru v červené barvě. Šestý paprsek nese vibraci a vědomí čisté oddanosti a úcty shrnuté v některých úrovních Stvořitelova vesmíru v indigové barvě. Mistři těchto paprsků, zvláště Mistr El Morya, Manu Allah Gobi a Mistr Lanto posílají v této době lidstvu a Zemi obrovskou energii a vědomí. Pracují na očištění energií lidstva se zaměřením na sílu, zplnomocnění, odvahu a oddanost. Všechny tyto kvality nesou obrovskou sílu energie a musí se využívat milujícím a neškodným způsobem. Často je to tak, že lidé mohou tuto energii používat, aby ublížili druhým či sobě, mohou se bát odvahy nebo být příliš odvážní a neposlouchat vedení své srdeční čakry a duše. Oddanost je pozitivní a potřebná kvalita, když jdete duchovní cestou, ale často se může projevit odpor, například jako lenost nebo pocit letargie, nebo může být oddanost tak silná, že se všechny cesty uzavřou a nastane izolace - mentální, v srdeční čakře a také na fyzické rovině. Mistři vidí, že tyto kvality jsou zapotřebí, aby pomohly v procesu vzestupu, je třeba, aby byly přítomné v každém člověku, ale v harmonii a vyvážené. První a Šestý paprsek si přejí pracovat s těmi, kdo cítí, že jsou připraveni vnést do kvalit síly, odvahy, zplnomocnění a oddanosti vyváženost, důkladněji porozumět těmto energiím a umožnit jim mít pozitivní vliv ve svých životech.

       Tyto čtyři kvality mohou mít mnoho sporných bodů a Mistři Prvního a Šestého paprsku by rádi tyto problémy rozpustili a tak vnesli do vašeho bytí hlubší léčení a čištění. Rádi by přispěli ke zlepšení těchto kvalit a harmonie ve vašem bytí a realitě, aby vám mohli pomoci ve vašem růstu, transformaci a duchovním rozvoji. Mnozí mají staré energetické vzorce extrémní oddanosti, které mohou jejich bytí škodit, projevují se sebepoškozováním; jiní potřebují vnést disciplínu a oddanost, kterou projevovali po několik životů, aby je začala podporovat a posilovat na jejich duchovní cestě na Zemi. Je zřejmé, že práce každého jednotlivce s Prvním a Šestým paprskem bude odlišná a naprosto osobní, ale já bych ráda, abyste volali První i Šestý paprsek jako jednu energii, aby vás nejprve obklopila, prostoupila vaše aurické pole a poté vstoupila do vaší srdeční čakry a celého bytí.

    Posaďte se ve světle a s aktivním vědomím Prvního a Šestého paprsku a požádejte, aby kvality síly, odvahy, zplnomocnění a oddanosti byly ve vašem bytí zharmonizovány. Zůstaňte v klidu a jednoduše pozorujte; můžete mít pocit, že se nic neděje, ale Mistři vždy nejprve s vaší duší pracují energeticky, dopřejte si tedy čas a pozorujte po celý den, jak se tyto dvě energie integrují do vašeho bytí.

      Můžete instruovat První a Šestý paprsek, aby energeticky pracovaly se Zemí a celkovým vědomím lidstva a aby vnesly do kvalit síly, odvahy, zplnomocnění a oddanosti vyváženost. Můžete si všimnout, že různé země budou potřebovat pro vytvoření harmonie těchto kvalit jejich navýšení a jiné naopak zmenšení jejich vlivu v závislosti na situaci v těchto zemích.

      Věřím, že díky práci s Prvním a Šestým paprskem můžete získat hlubší vnitřní mír, ale také umožníte prohloubení míru ve světě.

      Nyní vás nechám, abyste prozkoumali tyto nástroje.

      S láskou a oddaností
      Matka Marie

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.